Όροι και συνθήκες

Γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας Nastani.bg και παροχής τουριστικών υπηρεσιών

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα Nastani.bg, οποιοδήποτε μενού της, κατηγορία ή υποκατηγορία, τμήμα ή υποτμήμα, καθώς και με την εμφάνιση, την ανάπτυξη και τον τερματισμό κάθε νομικής σχέσης που προκύπτει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, Εσείς δίνετε τη συγκατάθεσή σας να δεσμευτείτε με αυτούς τους Γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και όλους τους άλλους όρους που διέπουν τις ξεχωριστές νομικές σχέσεις που καθορίζονται από τη χρήση της. Στις υποθέσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη πρόταση Εσείς παρέχετε επίσης τη συγκατάθεσή σας για συλλογή και χρήση για τους σκοπούς της ιστοσελίδας και οι εξαρτώμενες από αυτή νομικές σχέσεις των παρεχόμενων από Σας προσωπικών πληροφοριών. Η δέσμευση με τους γενικούς και ειδικούς όρους εφαρμόζεται τόσο σ τη τρέχουσα διαμόρφωση της ιστοσελίδας, όσο και σε όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν σε αυτή με τη μορφή προσθηκών και τροποποιήσεων ή εισαγωγή νέων μενού, κατηγοριών, τμημάτων και άλλων. Εάν δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω ή δεν επιθυμείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να δεσμευτείτε με τους γενικούς ή ειδικούς όρους της ιστοσελίδας, δεν επιτρέπεται να την επισκέπτεστε, να τη χρησιμοποιείτε ή να συμμετέχετε σε οποιονδήποτε νομικό όρο με αυτή.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή/και σχόλια σχετικά με την ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως προβλέπεται σε ενότητα «επικοινωνία» στην αρχική σελίδα μας.

І. Γενικά

1). Αυτοί οι Γενικοί όροι συνιστούν σύμβαση παροχής υπηρεσιών από τη "Grabo Media" AD (ΑΦΜ BG203412406), με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Bulgaria, Plovdiv, bul. Iztochen 94, fl.6, στην ιστοσελίδα της Nastani.bg, για πραγματοποίηση εικονικών επαφών μεταξύ: αφενός ξενοδόχοι, ταξιδιωτικές εταιρίες και ταξιδιωτικοί πράκτορες και αφετέρου - πιθανοί αγοραστές-χρήστες / τουρίστες, και διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της ιστοσελίδας Nastani.bg, που ανήκει στην "Grabo Media" AD.

2). Συμβαλλόμενα μέρη στη παρούσα σύμβαση είναι:
   1/ "Grabo Media" AD, ΑΦΜ: 203412406, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης της δραστηριότητας: Bulgaria, Plovdiv, bul. Iztochen 94, fl.6, εκπροσωπούμενη από τον Διευθύνοντα σύμβουλο Srebrin Vatralov, καταχωρημένη ως ταξιδιωτικός και τουριστικός πράκτορας στο Μητρώο τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων στο Υπουργείο Τουρισμού της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με αριθμό № РК-01-6924, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ασφαλιστήριο αρ. № 03700100002852 της 29.06.2016 για ασφάλιση «Ευθύνη τουριστικών πρακτόρων με άδεια» για την περίοδο από μέχρι τις 10.08.2020, με ασφαλιστή "Zastrahovatelno drujestvo Euroins" AD
   и:
   2/ Κάθε χρήστης που έχει φορτώσει την ιστοσελίδα Nastani.bg, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, και οποιουδήποτε ενδιαφερόμενος τρίτος ως "ΤΟΥΡΙΣΤΑ" κατά την έννοια του Τουριστικού Νόμου ή ως "ΞΕΝΟΔΟΧΟ" ή "ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ" ή "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ", ανάλογα με διαθεσιμότητα των ειδικών όρων για προσδιορισμό αυτής της ιδιότητας του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας του.

3). Ο χρήστης δηλώνει ότι λάβει γνώσεις τους παρόντες όρους χρήσης και οποιαδήποτε ενεργή ενέργεια από μέρους του ή διατήρηση παθητικής συμπεριφοράς μετά την φόρτωση της ιστοσελίδας Nastani.bg στο πρόγραμμα περιήγησης παρουσιάζει ηλεκτρονική δήλωση ότι συμφωνεί με αυτούς τους όρους χρήσης.

4). Θετική ενέργεια είναι ένα κλικ /πάτημα/ επιλογή ηλεκτρονικού συνδέσμου ή διαφημιστικού banner που οδηγεί ο χρήστης σε άλλες σελίδες της ιστοσελίδας Nastani.bg.

5). Διατήρηση παθητικής συμπεριφοράς σημαίνει ότι δεν έχετε αφήνει την ιστοσελίδα αφού έχει φορτωθεί στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη.

ІІ. Εξήγηση ορισμένων όρων

Οι χρήστες δηλώνουν ότι γνωρίζουν και συμφωνούν τους ορισμούς των ακόλουθων όρων:

Διαχειριστής (της ιστοσελίδας) - "Grabo Media" AD, ΑΦΜ: BG203412406, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης της δραστηριότητας: Bulgaria, Plovdiv, bul. Iztochen 94, fl.6, e-mail: info@nastani.bg;

Browser - πρόγραμμα υπολογιστή που παρέχει δυνατότητα μεταφοράς, επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων μέσω διαφορετικών τύπων πρωτοκόλλων μεταφοράς δεδομένων.

Εικονικό χαρτοφυλάκιο - βάση δεδομένων που παρέχει πληροφορίες στον χρήστη-αγοραστή (Τουρίστας) για τα συσσωρευμένα χρηματικά ποσά, καλούμενα υπό όρους «διαθέσιμο ποσό» που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορά υπηρεσιών μέσω Nastani.bg. Κατά παραγγελία του χρήστη-αγοραστή σε ορισμένο από αυτόν χρόνο και για αγορά υπηρεσίας που έχει καθορισθεί από αυτόνα, από το «διαθέσιμο ποσό» θα καταβάλλεται το χρωστούμενο ποσό προς το προσφερόμενο ξενοδόχο / ταξιδιωτικό πράκτορα / τουριστικό πράκτορα. Το ποσό του "διαθέσιμου ποσού" στο εικονικό χαρτοφυλάκιο μπορεί να ρυθμισθεί με επιθυμία του αγοραστή-χρήστη ανάλογα με τις δυνατότητές του. Στην περίπτωση αυτή οι σχέσεις μεταξύ του χρήστη-αγοραστή και "Grabo Media" AD ρυθμίζονται με ξεχωριστή σύμβαση.

Πρόσθετη τουριστική υπηρεσία - υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τόπο διαμονής , συμπεριλαμβάνουν, αλλά όχι μόνο , μια ή περισσότερες από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες: αθλήματα και διασκέδαση σε νερό με ανιματέρ, υπηρεσίες υγείας, σπα και υπηρεσίες ευεξίας, ενοικίαση εξοπλισμού παραλίας, εξοπλισμού, οχημάτων και σκάφων για αθλητισμό, τουρισμό και ψυχαγωγία, υπηρεσίες που παρέχονται από σχολεία και τους συλλόγους ιστιοπλοΐας και άλλα θαλάσσια σπορ, άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται και καταναλώνονται από τους τουρίστες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στο τουριστικό πακέτο που αγόρασαν.

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος είναι σύνδεση σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα που επιτρέπει αυτόματη παραπομπή σε άλλη σελίδα στο Διαδίκτυο, πηγή πληροφοριών ή αντικείμενο μέσω τυποποιημένων πρωτοκόλλων.

Κακόβουλες ενέργειες είναι ενέργειες ή παραλείψεις που παραβιάζουν την ηθική του Διαδικτύου ή που προκαλούν ζημιές σε πρόσωπα που συνδέονται με το Διαδίκτυο ή σε συνδεδεμένα δίκτυα, αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, SPAM), απόκτηση πρόσβασης σε πόρους με ξένα δικαιώματα και κωδικούς πρόσβασης, χρήση ατελειών στα συστήματα με σκοπό προσωπικού οφέλους ή για απόκτηση πληροφοριών (HACK), εκτέλεση πράξεων που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως βιομηχανική κατασκοπεία ή δολιοφθορά, βλάβη ή καταστροφή συστημάτων ή βάσεων δεδομένων (CRACK), αποστολή «δούρειων Ίππων» ή πρόκληση εγκατάστασης ιών, ή συστήματα ελέγχου από απόσταση, διαταραχή της ομαλής λειτουργίας των άλλων χρηστών του Διαδικτύου και των συνδεδεμένων δικτύων, εκτέλεση οποιαδήποτε ενέργειες που μπορούν να χαρακτηριστούν ως έγκλημα ή διοικητική παράβαση σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία ή άλλο εφαρμοστέο δίκαιο.

Ιστοσελίδα είναι μια συλλογή ιστότοπων με κοινή αρχική σελίδα που φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση Nastani.bg;

Ιστότοπος κατά την έννοια αυτών των Όρων σημαίνει σύνθετο και ξεχωριστό τμήμα μιας ιστοσελίδας.

Διασύνδεση – συνδυασμός γραφικών αντικειμένων που συνδέονται με κωδικό προγράμματος, μέσω των οποίων ο χρήστης επικοινωνεί με την ιστοσελίδα με τρόπο που είναι προσβάσιμος για αυτόν.

Σύστημα πληροφόρησης / Σύστημα είναι οποιαδήποτε χωριστή συσκευή ή σύνολο διασυνδεδεμένων ή παρόμοιων συσκευών που, κατά εκτέλεση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, παρέχει αυτόματη επεξεργασία δεδομένων.

ΠΣΚΑ - Πληροφορικό σύστημα κράτησης - απευθείας σύνδεση, προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας Nastani.bg, για κράτηση και παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο έναντι προκαταβολής που σχετίζονται με διαμονή σε τουριστικούς χώρους, με συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως.

Βασικές τουριστικές υπηρεσίες (ΒΤΥ) - Διαμονή, γεύματα και μεταφορά.

Κωδικός πρόσβασης είναι ένας κώδικας με γράμματα, αριθμούς και χαρακτήρες που μαζί με το όνομα χρήστη χαρακτηρίζει τον χρήστη, και ο οποίος μαζί με το όνομα χρήστη χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο προφίλ του.

Πλατφόρμα – σύνολο εννοιολογικών, προγραμματικών και γραφικών λύσεων που αποτελούν ολοκληρωμένο προϊόν που παρέχει προσβάσιμο περιβάλλον του χρήστη στις δυνατότητες του διαδικτύου.

Χρήστης ιστοσελίδας είναι οποιοδήποτε πρόσωπο (δυνητικός αγοραστής ή ξενοδόχος ή ταξιδιωτικός πράκτορας ή τουριστικός πράκτορας που παρέχει τις προσφορές του) που εισήγαγε την ηλεκτρονική διεύθυνση ή έφθασε στο δικτυακό τόπο ή στην ιστοσελίδα με προώθηση από άλλη ιστοσελίδα και, αν υπάρξει ενδιαφέρον, να εκτελεί με ηλεκτρονική οδό κρατήσεις για τουριστικές υπηρεσίες.

Όνομα χρήστη είναι επιλεγμένος μοναδικός κώδικας γραμμάτων, αριθμών και χαρακτήρων με τους οποίους ο χρήστης εξατομικεύεται στις σχέσεις του με τη "Grabo Media" AD και τους άλλους χρήστες της ιστοσελίδας.

Προφίλ χρήστη είναι ξεχωριστό μέρος της ιστοσελίδας "Grabo Media" AD, που περιέχει πληροφορίες για το χρήστη που απαιτούνται από Nastani.bg, που αποθηκεύονται σ’ αυτή, χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς του αρ. 4, παρ. 1, σημείο 3 του Νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς η πρόσβαση στο προφίλ του χρήστη πραγματοποιείται μέσω εισαγωγής ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Το προφίλ εξυπηρετεί επίσης την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και την "Grabo Media" AD.

Δημόσιο προφίλ είναι ξεχωριστό μέρος της ιστοσελίδας Nastani.bg, που παρέχει δημόσια πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το όνομά του, την ηλικία, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τον τόπο κατοικίας και φωτογραφίες, καθώς και συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με αγορές και κρατήσεις του μέσω της πλατφόρμας της "Grabo Media" AD, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τον χρήστη και τις ενέργειές του στην ιστοσελίδα της "Grabo Media" AD, η οποία δεν προστατεύεται από τον Νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Φόρμα κράτησης - Έγγραφο υπό αναφορά που πιστοποιεί την ύπαρξη σύμβασης μεταξύ του ταξιδιωτικού πράκτορα και του τουρίστα σαν χρήστης βασικής ή συμπληρωματικής τουριστικής υπηρεσίας όταν δεν είναι μέρος ενός οργανωμένου τουριστικού ταξιδιού με συνολική τιμή.

Τυχαίο γεγονός είναι απρόβλεπτο γεγονός κατά τη σύναψη της σύμβασης, έχει εξαιρετικό χαρακτήρα που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την παροχή υπηρεσιών.

Τουρίστας - Φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τουριστική υπηρεσία η διαμονή του οποίου είναι τουλάχιστον 24 ώρες.

Τουριστικός πράκτορας – Πρόσωπο που παρέχει τουριστικές υπηρεσίες μέσω διαμεσολάβησης σε: πωλήσεις οργανωμένων τουριστικών ταξιδιών με συνολική τιμή σε τελικούς χρήστες, Αεροπορική μεταφορά επιβατών, μεταφορά με σκάφους και λεωφορεία, Κρατήσεις, θεωρήσεις και άλλες πρόσθετες τουριστικές υπηρεσίες, καθώς και ασφαλίσεις που σχετίζονται με τουριστικό ταξίδι.

Κουπόνι ταξιδιού - λογιστικό έγγραφο που πιστοποιεί την ύπαρξη σύμβασης μεταξύ του ταξιδιωτικού πράκτορα και του τουρίστα ως καταναλωτή οργανωμένου τουριστικού ταξιδιού με συνολική τιμή ή της πώλησης βασικής/ών τουριστικής/ών υπηρεσίας/ών.

Ταξιδιωτικός πράκτορας – Άτομο που παρέχει τουριστικές υπηρεσίες εξ ονόματος του και για λογαριασμό του με την οργάνωση ομαδικών ή/και μεμονωμένων τουριστικών εκδρομών με συνολική τιμή που προσφέρονται προς πώληση, απευθείας ή μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα με σκοπό τουρισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας, επιχείρησης, συμμετοχής ή επίσκεψης εκδηλώσεων και γεγονότα με πολιτιστικό και γνωστικό χαρακτήρα, σε συνέδρια και επιχειρηματικές εκδηλώσεις ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Ιστοσελίδα ("website") είναι μια ιδιαίτερη θέση στο παγκόσμιο δίκτυο Internet προσβάσιμη μέσω μοναδικής διεύθυνσης της (URL) σε πρωτόκολλο HTTP, HTTPS ή άλλο τυποποιημένο πρωτόκολλο και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνα ή άλλα υλικά και πόρους.

Μπισκότα (cookies) - μικρά αρχεία κειμένου με την εγκατάσταση των οποίων η πόλη της "Grabo Media" AD προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία χρήσης της Ιστοσελίδας με αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες από τα οποία ενδιαφέρεται ο χρήστης έτσι ώστε να μπορεί να του δοθεί συγκεντρωμένη πληροφορία όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

Διεύθυνση IP ("IP address") είναι μοναδικός αριθμός αναγνώρισης που σχετίζεται με υπολογιστή, ιστοσελίδα ή πόρο του χρήστη κατά τρόπο που επιτρέπει τον εντοπισμό του στο παγκόσμιο Διαδίκτυο.

Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται:
- ΚΠΔ - Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
- ΝΗΕ - Νόμος περί ηλεκτρονικού εμπορίου
- ΝΥΣ - Νόμος περί υποχρεώσεων και συμβάσεων
- ΝΠΑ - Νόμος περί προστασίας του ανταγωνισμού
- ΝΠΠΔ - Νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων
- ΝΠΚ - Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών
- ΝΤ - Νόμος περί τουρισμού
- ΕΝ - Εμπορικός νόμος

ІІІ. Γενικές πληροφορίες

1). "Grabo Media" AD παρέχει προς χρήση από τους καταναλωτές Πληροφορικό σύστημα κράτησης - απευθείας σύνδεση, καλούμενο υπό όρους ΠΣΚΑ προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Nastani.bg, για κράτηση και παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο έναντι προκαταβολής που σχετίζονται με διαμονή σε τουριστικούς χώρους, στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως, όπου:
(α) Ως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ η "Grabo Media" AD μεσολαβεί για παροχή τουριστικών υπηρεσιών από άλλους τουριστικούς πράκτορες, ταξιδιωτικούς πράκτορες και ξενοδόχους και/ή με παραγγελία καταναλωτών - τουριστών, που έχει ανατεθεί με ξεχωριστή συμφωνία.
(β) Όταν ενεργεί ως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ η "Grabo Media" AD ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων ταξιδιωτικών πρακτόρων, τουριστικών πρακτόρων και/ή ξενοδόχων δεν έχοντας δικαίωμα εξ ονόματος του ή για λογαριασμό του να εκδίδει τουριστικά κουπόνια και να συνάπτει τουριστικές συμβάσεις, αλλά μπορεί να εκδίδει φόρμες κρατήσεων εξ ονόματος του εντολέα του. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις στην τουριστική σύμβαση προκύπτουν απευθείας μεταξύ του ΤΟΥΡΙΣΤΑ και του ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ.
(γ) Κατά την παροχή τουριστικών υπηρεσιών ως ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ η "Grabo Media" AD ενεργεί εξ ονόματος της και για λογαριασμό της, καθώς εξ ονόματος της εκδίδει τουριστικά κουπόνια και συνάπτει τουριστικές συμβάσεις στο πλαίσιο του Νόμου περί τουρισμού.
(δ) Για τους σκοπούς του ηλεκτρονικού εμπορίου με τουριστικές υπηρεσίες η "Grabo Media" AD, εξ ονόματος της και για λογαριασμό της αναπτύσσει και διατηρεί το IRRC (πρόγραμμα σύναψης τουριστικών συμβάσεων και απομακρυσμένων κρατήσεων) που θα χρησιμοποιείται μόνο στη ή μέσω της ιστοσελίδας Nastani.bg, που ανήκει στην "Grabo Media" AD.
(ε) "Grabo Media" AD παρέχει στους εμπορικούς συνεργάτες της - παρόχους υπηρεσιών τουρισμού, δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το IRRC σύμφωνα με τους όρους των συγκεκριμένων συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ τους.

2). "Grabo Media" AD μόνο και αποκλειστικά διατηρεί την ιστοσελίδα Nastani.bg, και δεν είναι υπεύθυνη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Για ζημίες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη συμπεριφορά τρίτων που κάνουν προσφορές μέσω της ιστοσελίδας, ιδιοκτησίας της "Grabo Media" AD ή τρίτων, υπεργολάβων στην ιστοσελίδα Nastani.bg
- Για τυχόν ελλείψεις ή/και άλλη ευθύνη σε σχέση με τις υπηρεσίες που αγόρασε ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας, καθώς και εάν συνθήκες ή τιμές προσφορών στην ιστοσελίδα από εμπόρους - ξενοδόχους /τουριστικούς πράκτορες/ ταξιδιωτικά γραφεία αποδειχθούν ανακριβείς ή παραπλανητικές.
- Για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων με την τοποθέτηση υλικών που υπόκεινται σε αυτά τα δικαιώματα που παρέχονται από τρίτους που προσφέρουν μέσω της ιστοσελίδας ιδιοκτησίας της "Grabo Media" AD.
- Για ζημίες που προκλήθηκαν από άλλες ιστοσελίδες που είναι διαθέσιμες μέσω συνδέσμων / banner που βρίσκονται σ‘ αυτή την ιστοσελίδα. - Για όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν στους καταναλωτές κατά παροχή της υπηρεσίας με εξαίρεση ζημιών που προκλήθηκαν σκόπιμα (από υπάλληλους της "Grabo Media" AD)
- Εάν ο χρήστης ξεχάσει τον λογαριασμό του συνδεδεμένο σε υπολογιστή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγκριθεί και/ή επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί από τρίτους που έχουν καταχραστεί με την καταχώρησή του.
- Για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την αγορά υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας Nastani.bg και/ή από την δράση/ αδράνεια των εμπόρων που κάνουν την προσφορά σε σχέση με την παροχή των υποχρεωτικών πληροφοριών στους καταναλωτές σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών.
- Για τις ζημίες που έχουν συμβεί από έλλειψη ή διακοπή της προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα Nastani.bg, που δεν εξαρτώνται ​​από την ομάδα της ίδιας.

3). Το όνομα χρήστη με το οποίο είναι εγγεγραμμένος ο χρήστης, δεν του παρέχει κανένα δικαίωμα εκτός από το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο όνομα χρήστη στο σύστημα πληροφοριών της "Grabo Media" AD. Όταν ο χρήστης αλλάζει το όνομά του η "Grabo Media" AD δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του νέου ονόματος χρήστη, για το αν επηρεάζει τα δικαιώματα τρίτων, ιδίως το δικαίωμα ονόματος ή άλλα προσωπικά δικαιώματα, εμπορική ονομασία (επωνυμία), εμπορικό σήμα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

4). Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος κατά χρήση της πρόσβασης που του παρέχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: να συμμορφωθεί με την βουλγαρική νομοθεσία, τους ισχύοντες ξένους νόμους, αυτούς τους Γενικούς όρους, την ηθική του Διαδικτύου, τους κανόνες ηθικής και αξιοπρέπειας, Να μην θέτει σε κίνδυνο το καλό όνομά άλλων και να μην καλεί προς βίαια αλλαγή της καθιερωμένης συνταγματικής τάξης, προς εκτέλεση εγκλήματος, προς βία επί της προσωπικότητας ή προς υποκίνηση φυλετικού, εθνικού, εθνιτικού ή θρησκευτικού μισού, να μην κηρύσσει φασιστική ή άλλη αντιδημοκρατική ιδεολογία, να μην παραβιάζει άλλα περιουσιακά ή μη περιουσιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, Να ειδοποιήσει αμέσως τη "Grabo Media" AD για κάθε περίπτωση παράβασης που διαπράχθηκε ή ανακαλύφθηκε, Να μην παρεμβαίνει στην σωστή λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και όχι μόνο, να μην περιορίζει τη διαδικασία αναγνώρισης άλλου χρήστη, να μην έχει πρόσβαση εκτός του παρεχόμενου, να μην θίγει ή εμποδίζει τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία ή την ποιότητα της παρεχόμενης πρόσβασης, καθώς και να μην το χρησιμοποιεί με τρόπο που προκαλεί άρνηση της χρήσης του, Να μην ανακτά με τεχνικά μέσα ή με τεχνικό τρόπο πόρους πληροφοριών ή μέρους πληροφοριακών πόρων που ανήκουν σε βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της "Grabo Media" AD και ως εκ τούτου να μην δημιουργεί ιδιόκτητη βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, Να μην παρουσιάζεται για άλλο άτομο, ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσει τρίτους για την ταυτότητά του ή την υπαγωγή του σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, Να μην εκτελεί κακόβουλα πράγματα κατά την έννοια αυτών των Γενικών Όρων. Κάθε ένα από τους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας - προσφέροντες έμποροι (ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, ταξιδιωτικοί πράκτορες) και οι εγγεγραμμένοι χρήστες της ιστοσελίδας - πιθανοί αγοραστές προσφερόντων υπηρεσιών, για τον εαυτό του, εξουσιοδοτεί τη "Grabo Media" AD: μέσω της πλατφόρμας ενημέρωσης που διατηρεί η Nastani.bg, να διεξάγει διαπραγματεύσεις, και/ή να συνάπτει, καθώς και να καταχωρήσει τις συμβάσεις που συνάχτηκαν μεταξύ των προσφερόντων εμπόρων και των συγκεκριμένων αγοραστών υπηρεσιών, συμπερ. εξ ονόματος των εντολέων δωρεάν να αποδέχεται και να αποστέλλει πληρωμές βάσει συμβάσεων που συνάχτηκαν εξ αποστάσεως μεταξύ συγκεκριμένων εμπόρων και καταναλωτή.

5). Εκτός από τις περιπτώσεις όταν ορίζεται ρητά, ο χρήστης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να τροποποιήσει, να διαγράφει, να δημοσιεύει, να διαδίδει και να αποκαλύπτει με άλλο τρόπο του πόρους πληροφόρησης που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της "Grabo Media" AD.

6). Με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της "Grabo Media" AD, пο χρήστης επιτρέπει να του δημιουργηθεί δημόσιο προφίλ με εμπορικούς σκοπούς, στο οποίο να χορηγούνται κατά την κρίση της "Grabo Media" AD όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη και με τις ενέργειες του στην ιστοσελίδα που δεν προστατεύονται από το Νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

7). Με την επιβεβαίωση αυτών των Γενικών Όρων, χωρίς τροποποίηση των ρυθμίσεων, ο καταχωρίζων δηλώνει ότι συμφωνεί και δέχεται να λαμβάνει όλα τα cookies της "Grabo Media" AD, καθώς και να τα αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο του. Ωστόσο, κάθε καταχωρίζων μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις cookies ή να τις μπλοκάρει ανά πάσα στιγμή όπως καθοδηγείται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιεί.

8). Κάθε χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι επιβεβαιώνοντας τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και των τμημάτων τους (παραρτήματα) δεσμεύεται με την υποχρέωση να τους τηρεί τόσο στις σχέσεις του με τον Διαχειριστή της ιστοσελίδας όσο και στις σχέσεις του με τους άλλους χρήστες που απορρέουν από τη χρήση της ιστοσελίδας.

9). Για εκκρεμείς υποθέσεις στις συμβατικές σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ χρηστών σε σύναψη σύμβασης μεταξύ τους με τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των διατάξεων της σύμβασης που συνήφθη μεταξύ των χρηστών μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας και των διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και των παραρτημάτων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Γενικών Όρων και τα παραρτήματά τους, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη σύμβαση.

ІV. Προστασία προσωπικών δεδομένων

1). "Grabo Media" AD έχει τη δέουσα επιμέλεια και ευθύνη για προστασία των πληροφοριών του χρήστη που έχει αποκτήσει στη διάθεσή του σε σχέση με την καταχώρηση - αντικείμενο αυτών των Γενικών όρων, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίου συμβάντος ή κακόβουλων ενεργειών τρίτων.

2). Στο έντυπο εγγραφής που συμπληρώνεται από το χρήστη κατά την εγγραφή του, η "Grabo Media" AD σημειώνει την υποχρεωτική ή προαιρετική φύση παροχής δεδομένων και τις συνέπειες άρνησης να τους παράσχει. Με έκφραση συμφωνίας με αυτούς τους Γενικούς όρους, ο χρήστης συμφωνεί οι πληροφορίες γι 'αυτόν να επεξεργάζονται με τρόπο που προβλέπεται σ` αυτούς. Το προφίλ χρήστη που παράγεται στην αρχική καταχώρηση είναι με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που επιτρέπουν ελεύθερη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τον χρήστη. Μετά την εγγραφή, εάν θέλει, ​​ο χρήστης έχει το δικαίωμα και την τεχνική ικανότητα, αλλάζοντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, να περιορίσει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα.

3). Οι περιορισμοί του σ. 1 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο χρήστης ή πρόσωπα υπό τον έλεγχό του διαπράχθηκαν κακόβουλες ενέργειες σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς όρους ή έχουνε παραβιάσει δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση η "Grabo Media" AD έχει δικαίωμα να παρέχει τις προσωπικές πληροφορίες για τον χρήστη στις σχετικές αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4). "Grabo Media" AD συλλέγει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τους χρήστες μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στους παρόντες Γενικούς όρους. Οι περιγραφόμενοι στόχοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες δεν απαριθμούνται εξαντλητικά και δεν δημιουργούν υποχρεώσεις για τη "Grabo Media" AD.

5). Με την αποδοχή αυτών των Γενικών όρων ο χρήστης συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για τους σκοπούς της σύμβασης αγοραπωλησίας υπηρεσιών εξ αποστάσεως, συμφωνώντας σε προκαταβολική πληρωμή ή επιβεβαίωση κράτησης.

6). Με την αποδοχή των Γενικών όρων ο χρήστης συμφωνεί τα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία ανακοινώθηκαν ως διαθέσιμα στο κοινό στο προφίλ του στο Nastani.bg, στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού στον εικονικό χώρο, οι πληροφορίες για τους φίλους του χρήστη σ` αυτά τα προφίλ, οι εικόνες ή τα υλικά κειμένου στα προφίλ ή τα παρόμοια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να διανεμηθούν από τη "Grabo Media" AD για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ εκτός αν υπάρχει ρητή απαγόρευση πρόσβασης σε αυτά. Οι ενέργειες του χρήστη στη Nastani.bg (προσφορές που του αρέσουν, ερωτήσεις, σχόλια, δημιουργία φιλιών) και οι πληροφορίες για τις αγορές και τις κρατήσεις του (αριθμός, τιμή, λεπτομέρειες προσφορών και το θέμα) μπορούν πάντα να χρησιμοποιηθούν από τη "Grabo Media" AD για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ.

7). Σε επίσκεψη της Nastani.bg μέσω κινητής συσκευής ή κατά χρήση των εφαρμογών της "Grabo Media" AD για κινητά, ο χρήστης συμφωνεί και δίνει άδεια στην "Grabo Media" AD να συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με τα τρέχοντα δεδομένα θέσης της, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημέρωση του χρήστη-αγοραστή σχετικά με τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά του, προσφέροντας προσφορές στη Nastani.bg.

8). "Grabo Media" AD αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύψει καμία προσωπική πληροφορία σχετικά με τον καταναλωτή και να μην παράσχει τις πληροφορίες που συλλέγονται σε τρίτους - κρατικές αρχές, εμπορικές εταιρείες, ιδιώτες κ.λπ., εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη κατά τη στιγμή της εγγραφής ή σε μεταγενέστερα
- οι πληροφορίες ζητούνται από κυβερνητικούς οργανισμούς ή υπαλλήλους οι οποίοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν εξουσιοδοτηθεί να ζητούν και να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες
- άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται στη νομοθεσία.

9). Με την εγγραφή του στο Nastani.bg, ο χρήστης επιτρέπει στα προφίλ του Nastani.bg, το Facebook ή οπουδήποτε αλλού στον κυβερνοχώρο, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του να του στέλλονται προσωπικές, διαφημιστικές ή άλλες εμπορικές ανακοινώσεις από τη "Grabo Media" AD ή από ξενοδόχους/τουριστικούς πράκτορες/ταξιδιωτικά γραφεία που κάνουν προσφορές στην ιστοσελίδα, καθώς και η "Grabo Media" AD να παρέχει στους τελευταίους τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail του χρήστη όταν έχει αγοράσει ταξιδιωτικές ή άλλες υπηρεσίες που απαιτούν κράτηση εκ των προτέρων για τη χρήση τους.

10). Με την εγγραφή του στο Nastani.bg ο χρήσης της - προσφέροντας έμπορος (ξενοδόχος, ταξιδιωτικός πράκτορας, τουριστικός πράκτορας) - αποδέχεται και συμφωνεί με το δικαίωμα κάθε χρήστη της ιστοσελίδας - δυνητικού αγοραστή / τουρίστα που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον έμπορο να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα Nastani.bg τη γνώμη του σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών μέσω σχολίων και/ή αριθμητικής βαθμολογίας από 1 έως 10, προσβάσιμα και ορατά στο προφίλ του εμπόρου στην ίδια ιστοσελίδα. Ομοίως, ο έμπορος έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει απάντηση σχετικά με τη γνώμη και την αξιολόγηση του αγοραστή. Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να δημοσιεύει σχόλια με κείμενο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διακριτικό και/ή βλάπτοντας την ηθική και τα χρηστά ήθη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαγράψει και/ή να κάνει το δημοσιευμένο κείμενο απρόσιτο. Ο Διαχειριστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για δημοσίευση από τον αγοραστή ανακριβών ισχυρισμών που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη και/ή την επιχείρηση του εμπόρου. Ο έμπορος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον αγοραστή ευθύνη για προκαλούμενες ζημιές με αποτέλεσμα δημοσιευμένων ψευδών ισχυρισμών. Η συμφωνία με την παρούσα διάταξη των Γενικών όρων είναι απαραίτητη και υποχρεωτική προϋπόθεση για την εγγραφή στην ιστοσελίδα Nastani.bg και για χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Διαχειριστή της, όπως και για τη σύναψη, μέσω της ιστοσελίδας Nastani.bg, κάθε σύμβασης μεταξύ έμπορου που προσφέρει τουριστικές υπηρεσίες και τουρίστα - πιθανού αγοραστή. Η μεταγενέστερη διαφωνία χρήστη του ιστότοπου με το κείμενο αυτής της ρήτρας είναι λόγος για τον Διαχειριστή να διαγράψει το προφίλ του χρήστη από την ιστοσελίδα.

V. Εξήγηση των τεχνικών βημάτων του χρήστη-αγοραστή κατά σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως για κράτηση τουριστικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας Nastani.bg

1). Φορτώνοντας την αρχική σελίδα του Nastani.bg, ο χρήστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει λεπτομερειακά δημοσιευμένη προσφορά για τουριστική υπηρεσία. Σε εμφανή θέση της σελίδας τίτλου ο χρήστης μπορεί να λάβει γνώσεις τόσο με τα δεδομένα της εταιρείας που διατηρεί την ιστοσελίδα, όσο και τα στοιχεία του τρίτου που κάνει προσφορά για κάθε μία από τις υπηρεσίες που προσφέρονται, καθώς και με τους ισχύοντες Γενικούς όρους.

2). Κάνοντας μια ενεργή δράση - επιλογή σύνδεσης, banner, ενεργού κουμπιού ή εικόνας, ο χρήστης δηλώνει ότι γνώρισε τους Γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

3). Αν ο χρήστης είναι πρόθυμος να συνάψει σύμβαση μέσω της πλατφόρμας που του παρέχεται, θα έπρεπε να πάει σε σελίδα - μέρος της ιστοσελίδας που περιέχει ειδικά σχεδιασμένο interface με το οποίο ο χρήστης θα εκτελέσει την ηλεκτρονική δήλωση βουλήσεως για σύναψη συμβάσεως για κράτηση τουριστικής υπηρεσίας εξ αποστάσεως, με προκαταβολή σε λογαριασμό της "Grabo Media" AD. Η σύμβαση εξ αποστάσεως θεωρείται ότι έχει συναφθεί με την προκαταβολή ή την επιβεβαίωση της κράτησης. Για επιβεβαίωση της κράτησης η "Grabo Media" AD εκδίδει στον χρήση έγγραφο - Φόρμα κράτησης εξ ονόματος της ή εξ ονόματος του αντίστοιχου ξενοδόχου / ταξιδιωτικού πράκτορα / τουριστικού πράκτορα και εάν λειτουργεί ως ταξιδιωτικός πράκτορας, σύμφωνα με τους όρους του νόμου, εκδίδει τουριστικό κουπόνι.

4). Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει εγγραφή στην ιστοσελίδα μέχρι τώρα, θα πρέπει να περάσει σύντομη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με την οποία οικειοθελώς υπό αυτούς τους όρους πρέπει να παρέχει τα στοιχεία που απαιτούνται για σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. Κατά την εγγραφή ο χρήστης δημιουργεί προφίλ χρήστη με εικονικό πορτοφόλι που φορτώνεται με ποσά του χρήστη.

5). "Grabo Media" AD και οι εμπορικοί συνεργάτες της προσφέρουν τις τουριστικές υπηρεσίες τους στην ιστοσελίδα Nastani.bg. Κάθε έμπορος που κάνει προσφορά φέρνει εύθυνη η προσφορά που δημοσιεύει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σχετικής εθνικής και/ή κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου, και όχι μόνο, του Νόμου τουρισμού, του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και του Νόμου περί προστασίας του ανταγωνισμού.

6). Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα κράτησης ή καλώντας τον αναφερόμενο αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, ανάλογα με τις συνθήκες της συγκεκριμένης προσφοράς, ο Τουρίστας θα μπορούσε να έχει δυνατότητα εναντίον προκαταβολής ή όχι, να εκτελέσει προσωρινή κράτηση για την επιθυμητή τουριστική υπηρεσία που σχετίζεται με διαμονή σε προτιμώμενο τουριστικό τόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προσωρινή κράτηση ισχύει μέχρι χρονικό διάστημα που σημειώνεται ξεχωριστά στις οδηγίες για την προσωρινή κράτηση, στην οποία περίοδο ο Τουρίστας υποχρεούται να την επιβεβαιώσει και να κάνει προκαταβολή στο ποσό της κατάθεσης, εάν απαιτείται.

7). Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό για τους χρήστες (ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ και ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ) της ιστοσελίδας Nastani.bg, θα είναι διαθέσιμο «ΠΣΚΑ» με το οποίο σε πραγματικό χρόνο θα πραγματοποιείται επαφή μεταξύ ΤΟΥΡΙΣΤΑ και ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ και θα γίνεται κράτηση για την τουριστική υπηρεσία παραγγελίας.

8). Κατά τη χρήση του ΠΣΚΑ, για κάθε χρήστη (ΤΟΥΡΙΣΤΑ ή ΞΕΝΟΔΟΧΟ) θα πρέπει να είναι σαφές ότι:
= Σαν προϊόν λογισμικού, το ΠΣΚΑ είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της "Grabo Media" AD, και προστατεύεται από το Νόμο περί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων και προσφέρεται προς χρήση στους χρήστες της ιστοσελίδας χωρίς να έχουν δικαίωμα αντιγραφής, επεξεργασίας και/ή διάδοσης.
= Η υποστήριξη των τεχνικών και συστηματικών λειτουργιών και της αναβάθμισης του προγράμματος του ΠΣΚΑ γίνονται μόνο και αποκλειστικά από την "Grabo Media" AD, ή από ρητά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αλλά τα οποία όμως δεν διαθέτουν και δεν δημοσιεύουν στο ΠΣΚΑ εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τους τουριστικούς τόπους των ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ.
= Κάθε χρήστης - ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ έχει εξουσιοδοτημένη ιδιωτική πρόσβαση στο «σύστημα κρατήσεων - απευθείας σύνδεση» και μόνο αυτός είναι ο ιδιοκτήτης ο οποίος καθορίζει τον τύπο και τον όγκο και διαθέτεται με τις εμπορικές πληροφορίες που δημοσιεύονται στο ΠΣΚΑ με τη σχετική ευθύνη που προκύπτει από αυτό έναντι τρίτων και σύμφωνα με το νόμο.
= Κάθε χρήστης - ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ έχει ελεύθερη πρόσβαση στο ΠΣΚΑ μέσω της οποίας εισάγει στο ΠΣΚΑ τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση «on-line» έγκυρη κράτηση τουριστικής υπηρεσίας παραγγελίας και, ενδεχομένως, προκαταβολή «on-line», ολική ή μερική, της εν λόγω υπηρεσίας.
= το ΠΣΚΑ παρέχει άμεση σύνδεση «on-line» μεταξύ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ και ΤΟΥΡΙΣΤΑ μέχρι πραγματοποίηση κράτησης και ενδεχόμενα πληρωμής της τουριστικής υπηρεσίας παραγγελίας χωρίς τη συμμετοχή και παρέμβαση της "Grabo Media" AD.

9). Η τελική κράτηση είναι δυνατή και γίνεται αφού ο πελάτης πληρώσει στη "Grabo Media" AD κατάθεση στο ορισμένο ποσό με τις αναφερόμενες μεθόδους πληρωμής.

10). Ο πάροχος της τουριστικής υπηρεσίας, ή "Grabo Media" AD εξ ονόματος του, επιβεβαιώνει στον Τουρίστα την κράτηση με την αποστολή ενός Τουριστικού κουπονιού και/ή Φόρμας κράτησης σε ηλεκτρονική μορφή.

11). Ο τουρίστας πρέπει να ξέρει ότι με αποτέλεσμα ενεργειών τρίτων (άλλων ταξιδιωτικών πρακτόρων, τουριστικών πρακτόρων ή ξενοδόχων) η επιβεβαιωμένη κράτηση μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλαχθούν οι όρους κάτω από τους οποίους έγινε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πάροχος τουριστικής υπηρεσίας έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση, να προσφέρει στον Τουρίστα άλλες ευκαιρίες για χρήση της τουριστικής υπηρεσίας στην ίδια τιμή. Εάν δεν δεχθεί άλλη πρόταση ο Τουρίστας έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση χωρίς να πληρώσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

12). Ο τουρίστας πρέπει να γνωρίζει ότι η προσφορά για μια συγκεκριμένη τουριστική υπηρεσία μπορεί να περιέχει όρους διαφορετικούς από τους όρους αυτών των Γενικών όρων. Στις περιπτώσεις αυτές η σχέση μεταξύ των μερών διέπονται από τους όρους της συγκεκριμένης προσφοράς.

13). ТΟ τουρίστας πρέπει να γνωρίζει ότι αν για την χρήση της συγκεκριμένης τουριστικής υπηρεσίας απαιτεί ασφάλιση, και αν στην προσφορά, στο τουριστικό κουπόνι ή στη φόρμα κράτησης δεν αναφέρεται ρητά τέτοια ασφάλιση να περιλαμβάνεται στην τιμή, τότε αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται και ο Τουρίστας πρέπει να τη κάνει μόνος του επιπλέον και με δικά του έξοδα να ασφαλιστεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις αν λόγω έλλειψης ασφάλισης ο Τουρίστας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουριστική υπηρεσία για την οποία πλήρωσε, τότε ο πάροχος της τουριστικής υπηρεσίας και ειδικά η "Grabo Media" AD ως μεσίτη δεν φέρει καμία οικονομική ευθύνη γι 'αυτό.

14). Στις περιπτώσεις όταν η "Grabo Media" AD ΑEενεργεί ως ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ που διαμεσολαβεί σε σχέση με την παροχή τουριστικών υπηρεσιών από τρίτους (άλλους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τουριστικούς πράκτορες και/ή ξενοδόχους) με την αποδοχή αυτών των Γενικών όρων ο Τουρίστας δηλώνει ότι συμφωνεί, αναθέτει στον ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ και τον εξουσιοδοτεί ρητά:
= αφ’ ενός, να ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του Τουρίστα και εξ ονόματος και για λογαριασμό του να κάνει κράτηση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που προσφέροντας από τρίτους με το δικαίωμα εξ ονόματος και για λογαριασμό του Τουρίστα να κάνει πληρωμές σε τρίτους σε σχέση με την κράτηση και/ή να λαμβάνει πίσω από το τρίτο ποσά που υπόκεινται σε επιστροφή,
= αφ’ ετέρου να ενεργεί ως πληρεξούσιος του τρίτου και εξ ονόματος και για λογαριασμό του να πωλεί στους καταναλωτές - ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, τις τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το τρίτο μέρος.

15). Ως μεσολαβητής σε παροχή τουριστικών υπηρεσιών από τρίτους η "Grabo Media" AD συνεργάζεται με τους τουρίστες να κάνουν Κράτηση των πληρωμένων από αυτούς τουριστικών υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Τουρίστας δεν οφείλει αμοιβή στη "Grabo Media" AD για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες κρατήσεων. Οι υπηρεσίες κρατήσεων που παρέχονται από την "Grabo Media" AD σε Τουρίστα πληρώνονται από τον Τουρίστα μόνο εάν έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ της "Grabo Media" AD και του Τουρίστα σε ξεχωριστή σύμβαση παραγγελίας.

16). Σε προπληρωμή και αίτημα εκ μέρος του ΤΟΥΡΙΣΤΑ, ο ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να του εκδώσει τιμολόγιο, το οποίο να του παραδώσει προσωπικά ή μέσω του ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ. Μέχρι την έκδοση του τιμολογίου ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ έχει το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση, να εκδώσει στον ΤΟΥΡΙΣΤΑ προτιμολόγιο από το όνομα του ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ.

17). Κατά την άσκηση του δικαιώματος άρνησης από τη σύμβαση εκ μέρος του αγοραστή τουρίστα η "Grabo Media" AD, με την ιδιότητα της ιδιοκτήτη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, αν δεν έχει ακόμη καταβάλλει την προκαταβολή στο λογαριασμό του πωλητή (ξενοδόχου / ταξιδιωτικού πράκτορα / τουριστικού πράκτορα) έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να επιστρέψει το ποσό που καταβλήθηκε από τον χρήστη-αγοραστή, μεταβιβάζοντας του στο εικονικό πορτοφόλι του ή, κατόπιν ρητού αιτήματος του τελευταίου, μετά προσκόμιση εγγράφου που αποδεικνύει την πληρωμή, να το μεταβιβάσει στο τραπεζικό λογαριασμό του. Τα ποσά που συγκεντρώνονται στο εικονικό πορτοφόλι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές μέσω της Nastani.bg. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης ποσών στη "Grabo Media" AD, τόκοι και αμοιβές δεν οφείλονται. Επιστροφή ποσών στον χρήστη-αγοραστή γίνεται με τραπεζικό έμβασμα και όλα τα έξοδα μεταφοράς σε σχέση με την επιστροφή του σχετικού ποσού είναι εις βάρος του.

18). Η προκαταβολή του τιμήματος της σύμβασης γίνεται με τους τρόπους που αναριθμούνται εξαντλητικά στην ιστοσελίδα, καθώς η πληρωμή από μία πλευρά είναι εθελοντική δήλωση του χρήστη που συμφωνεί να πληρώσει εκ των προτέρων την υπηρεσία, από άλλη πλευρά είναι ηλεκτρονική δήλωση από το χρήστη, που συμφωνεί με τους Γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, τους Γενικούς όρους για παροχή τουριστικών υπηρεσιών και τους ατομικούς για την συγκεκριμένη προσφορά όρους που μόνος του έχει διαβάσει, έχει εγκριθεί και επιλέξει μέχρι στιγμής. Εάν η πληρωμή γίνεται σε μετρητά από το «τερματικό μετρητά» που δεν επιστέφει ρέστα, το πληρωμένο επιπλέον ποσό συσσωρεύεται σε εικονικό πορτοφόλι, ανοικτό για το χρήστη κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα. Για μια επόμενη αγορά ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στο εικονικό του πορτοφόλι.

19). Μετά τη σύναψη της σύμβασης ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα στο e-mail του ή σε ρητά καθορισμένη θέση στο περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από τη "Grabo Media" AD πως η ηλεκτρονική δήλωσή του δέχτηκε με επιτυχία, η οποία επιβεβαιώνει ότι η σύμβαση υπεγράφη και επίσης Φόρμα κράτησης ή Τουριστικό κουπόνι. Μετά τα μέρη της σύμβασης διέπονται από τους Γενικούς όρους και τους συγκεκριμένους όρους της προσφοράς. Εάν ο χρήστης - αγοραστής λάβει επιβεβαίωση και δεν χρησιμοποιηθεί από την κράτησή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την προθεσμία που καθορίζεται στην προσφορά, ο χρήστης - αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει επιστροφή της προκαταβολής που έκανε (κατάθεση, προκαταβολή) η οποία παραμένει σαν αποζημίωση του πωλητή.

20). Οποιαδήποτε αλλαγή των συνθηκών που σχετίζονται με τη σύμβαση κοινοποιείται στον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο περιβάλλον χρήστη που του παρέχει η "Grabo Media" AD. Οι μεταβιβάσεις χρημάτων από το Nastani.bg στους χρήστες της ιστοσελίδας πραγματοποιούνται μόνο με τραπεζικό έμβασμα και όλα τα έξοδα μεταβίβασης που πραγματοποιούνται σε σχέση με το μεταβιβαζόμενο ποσό είναι εις βάρος του χρήστη που το λαμβάνει.

21). Οι μεταβιβάσεις χρημάτων από το Nastani.bg στους χρήστες της ιστοσελίδας πραγματοποιούνται μόνο με τραπεζικό έμβασμα και όλα τα έξοδα μεταβίβασης που πραγματοποιούνται σε σχέση με το μεταβιβαζόμενο ποσό είναι εις βάρος του χρήστη που το λαμβάνει.

22). Όλες οι οικονομικές συναλλαγές και εμβάσματα χρημάτων από τη "Grabo Media" AD σε σχέση με την ιστοσελίδα Nastani.bg, γίνονται σε ΛΕΒΑ Βουλγαρίας, και σε συναλλαγές με άλλα νομίσματα - με υπολογισμό σύμφωνα με τη σχετική ημερήσια ισοτιμία που δημοσιεύεται από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας.
    α) Εάν χρήστης - ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ορίσει στις ρυθμίσεις ΠΣΚΑ ότι θέλει να δει τις τιμές των προσφορών σε νόμισμα διαφορετικό από ΛΕΒΑ, τότε ΠΣΚΑ υπολογίζει τις τιμές ανάλογα με την ημερήσια τιμή στην Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας για το αντίστοιχο νόμισμα. Εάν από τη στιγμή δήλωσης προσφοράς μέχρι τη στιγμή της πληρωμής της από τον χρήστη υπάρχει μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας ο κίνδυνος βαρύνει τον χρήστη.
    β) Εάν χρήστης - ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ ορίσει στις ρυθμίσεις ΠΣΚΑ ότι θέλει να εισαγάγει τις τιμές των προσφορών του σε νόμισμα εκτός από ΛΕΒΑ, τότε βάσει των τιμών εισαγωγής και των ημερήσιων τιμών ισοτιμίας της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας το ΠΣΚΑ υπολογίζει την τιμή σε ΛΕΒΑ και η προκύπτουσα τιμή χρησιμοποιείται ως βάση για την απεικόνιση στους χρήστες της ιστοσελίδας. Κατά την πραγματοποίηση πληρωμών από χρήστες - ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ στην "Grabo Media" AD και κατά εκτέλεση πληρωμών από την "Grabo Media" AD στον ΞΕΝΟΔΟΧΟ, οι κίνδυνοι αλλαγής των τιμών ισοτιμίας της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας και οι κίνδυνοι άλλης ισοτιμίας της τράπεζας οι κίνδυνοι πρόσθετου κόστους βαρύνουν τον ΞΕΝΟΔΟΧΟ.

23). Οι χρήστες - ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ και οι χρήστες - ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ συμφωνούν και αποδέχονται ότι όλες οι τιμές που δηλώνονται στο ΠΣΚΑ στρογγυλοποιούνται σε ακέραιο αριθμό για σκοπούς μάρκετινγκ. Στην περίπτωση μετατροπής η στρογγυλοποίηση γίνεται μετά τη διαδικασία ανατροπής νομίσματος. Η "Grabo Media" AD δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν από τη στρογγυλοποίηση των τιμών.

VІ. Εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας

1). Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών προσφοράς και βελτιστοποίηση της προστασίας των δικαιωμάτων των υποκειμένων σε κάθε σχέση που προκύπτει λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας Nastani.bg, κάθε χρήστης που δεσμεύεται από τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας Nastani.bg, παρέχει τη συγκατάθεσή του η "Grabo Media" AD, ως ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Nastani.bg, κατά την κρίση του, να καταγράφει τις τηλεφωνικές συνομιλίες των χρηστών της ιστοσελίδας Nastani.bg στις επικοινωνίες μεταξύ τους σχετικά με εμφάνιση, τροποποίηση ή τερματισμό σχέσης που προκύπτει από τη χρήση της ιστοσελίδας. Για το σκοπό αυτό το Nastani.bg έχει δικαίωμα, και οι χρήστες συμφωνούν να εξασφαλισθεί κανάλι επικοινωνίας μέσω του οποίου θα περνά η αλληλογραφία μεταξύ των μεμονωμένων χρηστών. Το κανάλι επικοινωνίας υλοποιείται με χρήση τηλεφώνου στο σύστημα του Nastani.bg με ειδικό εσωτερικό κώδικα, όπου η συνομιλία θα κατευθυνθεί προς τον πρωτότυπο αριθμό ορισμένου εμπόρου και σχετικά καταχωριστεί.

2). Οι χρήστες, αποδέχοντας αυτούς τους γενικούς όρους συμφωνούν ότι τα δεδομένα που παρέχουν μέσω τα οποία μπορεί να πραγματευτεί επικοινωνία με τον χρήστη ηλεκτρονικά, να χρησιμοποιηθούν από τη "Grabo Media" AD για αποστολή μηνύματος για μάρκετινγκ και διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών της, καθώς και για το καθεστώς των νομικών σχέσεων που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας Nastani.bg. "Grabo Media" AD παρέχει ευκαιρία σε κάθε χρήστη δωρεάν και με εύκολο τρόπο να αρνηθεί από την λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων με εύκολο τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου.

VIІ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

1). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας - υλικά, βάσεις δεδομένων και άλλοι πόροι στην Ιστοσελίδα Nastani.bg, υπόκεινται σε προστασία βάσει του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών δικαιωμάτων και/ή του Νόμου περί σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων και ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί προς χρήση από τη "Grabo Media" AD και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά το κείμενο και το περιεχόμενο των δημοσιευμένων προσφορών ανήκουν στον έμπορο που κάνει τη προσφορά και αυτός είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση τους.

2). (1). Όλα τα στοιχεία του περιεχομένου της Ιστοσελίδας Nastani.bg, συμπεριλαμβανομένων σχεδιασμού, domain name, εμπορικού σήματος, συστημάτων λογισμικού, λογισμικού και υπηρεσιών, βάσεων δεδομένων, κείμενου, εικόνων, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, σχεδίων και άλλων πληροφοριών ή στοιχείων, που παρουσιάζουν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Νόμο περί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων, το Νόμο περί εμπορικών σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων, το Νόμο περί βιομηχανικών σχεδίων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της "Grabo Media" AD.
(2). Οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημόσια προβολή και άλλες παρόμοιες πράξεις μέρους ή όλου του περιεχομένου των ιστοσελίδων της "Grabo Media" AD χωρίς ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της "Grabo Media" AD ως κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων (που νομιμοποιεί τα δικαιώματά της στο σχετικό προϊόν με κατάλληλο και συμβατικό τρόπο) απαγορεύεται και διώκεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και διεθνές δίκαιο που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία.
(3). Οποιοσδήποτε Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να αποθηκεύσει, να αντιγράψει ή να αναπαράγει τον πηγαίο κώδικα, μέρη, στοιχεία ή υλικά από την Ιστοσελίδα Nastani.bg χωρίς ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της "Grabo Media" AD.
(4). Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα υλικά και πόρους που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα Nastani.bg (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων, εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων, κ.λπ.) υπόκεινται σε προστασία σύμφωνα με το Νόμο περί των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών δικαιωμάτων, το Νόμο περί εμπορικών σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων, το Νόμο περί βιομηχανικών σχεδίων, ανήκουν στη "Grabo Media" AD και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
(5). Η δυνατότητα χρήσης οποιουδήποτε Χρήστη των υπηρεσιών που παρέχονται από "Grabo Media" AD, δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα αντιγραφής ή αναπαραγωγής πληροφοριών και να χρησιμοποιηθούν αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν πρόκειται για ασήμαντες πληροφορίες που προορίζονται για προσωπική χρήση, υπό προϋπόθεση ότι δεν βλάπτουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της "Grabo Media" AD και σε περίπτωση ότι η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή γίνονται με μη εμπορικούς σκοπούς, και κατά αναφορά αυτών, ρητά αναφέρεται ότι κατεβάστηκαν από την Ιστοσελίδα Nastani.bg.
(6). Σε περίπτωση αντιγραφής ή αναπαραγωγής πληροφοριών πέραν των παραδεκτών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφος, καθώς και σε κάθε άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους πόρους της "Grabo Media" AD, ο δράστης οφείλει στη "Grabo Media" AD ποινή ύψους των 50 000 (πενήντα χιλιάδες) λέβα για κάθε μεμονωμένη παραβίαση. Το παραπάνω ποσό αποζημίωσης δεν στερεί την "Grabo Media" AD από το δικαίωμα να απαιτεί αποζημίωση και για μεγαλύτερες ζημιές πάνω από το ύψος της αποζημίωσης.
(7). Κάθε Χρήστης κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας Nastani.bg και των λειτουργιών της υποχρεώνεται να συμμορφωθεί με την βουλγαρική νομοθεσία, τους ισχύοντες ξένους νόμους, αυτούς τους Γενικούς όρους, την ηθική του Διαδικτύου, τους κανόνες ηθικής και των χρηστών ηθών, Να μην βλάψει το καλό όνομα αλλού και να μην καλεί προς μια βίαια αλλαγή της καθιερωμένης συνταγματικής τάξης, προς εκτέλεση εγκλήματος, στη βία κατά της προσωπικότητας ή προς υποκίνηση φυλετικού, εθνικού, εθνοτικού ή θρησκευτικού μισού, να μην κηρύττει φασιστική ή άλλη αντιδημοκρατική ιδεολογία, να μην παραβιάζει ξένα περιουσιακά ή μη περιουσιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, Να ειδοποιήσει αμέσως τη "Grabo Media" AD για κάθε περίπτωση παράβασης που διαπράχθηκε ή ανακαλύφθηκε, Να μην παρεμβαίνει στην σωστή λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και όχι μόνο, να μην παρεμποδίζει τη διαδικασία αναγνώρισης άλλου Χρήστη, να μην κάνει πρόσβαση και χρήση εκτός από τις παρεχόμενες, να μην βλάψει ή εμποδίζει τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία ή την ποιότητα της παρεχόμενης πρόσβασης, καθώς και να μην το χρησιμοποιεί με τρόπο που προκαλεί άρνηση της χρήσης της, Να μην ανακτά με τεχνικά μέσα ή με τεχνικό τρόπο πόρους πληροφοριών ή μέρη πληροφοριακών πόρων που ανήκουν στις βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα Nastani.bg και ως εκ τούτου να μην δημιουργεί δική βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, Να μην παρουσιάζεται για άλλο άτομο, ή με άλλο τρόπο να παραπλανεί τρίτους για την ταυτότητά του ή την υπαγωγή του σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, Να μην εκτελεί Κακόβουλα πράγματα κατά την έννοια αυτών των Γενικών Όρων.
(8). Με την επιβεβαίωση των παρόντων Γενικών όρων, κάθε Χρήστης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η "Grabo Media" AD κατέχει όλα τα δικαιώματα, ιδιοκτησία και συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (όπως ορίζεται ανωτέρω), την προβολή διαφημίσεων, τεχνολογιών, τεχνολογίας αναζήτησης, η τεχνολογία παραπομπής ορισμένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένων σιωπηρών αδειών σε αντικείμενα με άδεια από τη "Grabo Media" AD, καθώς και ότι ο Χρήστης δεν θα αποκτήσει δικαιώματα από το σύστημα της ", "Grabo Media" AD. Ο χρήστης υποχρεούται να μην τροποποιεί, προσαρμόζει, μεταφράζει, κάνει παράγωγα έργα, συμπληρώνει, αποσυναρμολογεί ή αλλώς κα κάνει απόπειρα να αποκτήσει βάσεις δεδομένων ή τον πηγαίο κώδικα για τις υπηρεσίες λογισμικού που προσφέρονται από τη "Grabo Media" AD. Η ίδια απαγόρευση ισχύει για όλες τις προσπάθειες πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, δημιουργία ή απόπειρα δημιουργίας υποκατάστατου ή παρόμοιας υπηρεσίας ή προϊόντος μέσω χρήσης πρόσβασης στο σύστημα ή εταιρικές πληροφορίες που σχετίζονται με δικαιώματα της "Grabo Media" AD. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο, αφαιρεί, καταργεί ή τροποποιεί πνευματικά και νομικά δικαιώματα της "Grabo Media" AD, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται ή σχετίζονται με οποιοδήποτε από προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει η "Grabo Media" AD.

VIII. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων

1). "Grabo Media" AD υποχρεούται να εκτελεί με τη δέουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου, τις υποχρεώσεις της ως πάροχος τουριστικής και/ή υπηρεσίας διαμεσολάβησης με τρόπο που να επιτρέπει στον Τουρίστα να πάρει την τουριστική υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην προσφορά και έγιναν αποδεκτές με την επιβεβαίωση της κράτησης.

2). Ο Τουρίστας είναι υποχρεωμένος να παρέχει βοήθεια και να παρέχει στον παροχέα τουριστικές υπηρεσίες, συμπ. στην "Grabo Media" AD, πλήρεις και ορθές πληροφορίες, καθώς και όλα τα έγγραφα, απαραίτητα για την οργάνωση και παροχή της τουριστικής υπηρεσίας.

3). "Grabo Media" AD δεν δεσμεύεται και δεν εγγυάται την έκδοση και την παραλαβή εγγράφων ταυτότητας και θεωρήσεων για διασυνοριακά ταξίδια.

4). Ο Τουρίστας έχει προσωπική ευθύνη και είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει την κανονικότητα και την ακριβή διάταξη των εγγράφων ταυτότητάς του και των εγγράφων, απαραίτητα για το ταξίδι του στο εξωτερικό.

5). Σε ταξίδι στο εξωτερικό και με άτομα κάτω των 18 ετών και σε ταξίδι παιδιού με ένα γονέα, ο Τουρίστας υποχρεούται να ενημερωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών και Εθνικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, σχετικά τις ισχύουσες ρυθμίσεις και απαραίτητα έγγραφα και να τα προμηθεύσει μ’ αυτά εγκαίρως. Η "Grabo Media" AD μπορεί να βοηθήσει τον Τουρίστα να επιλύσει τα ζητήματα που προκύπτουν σύμφωνα με τις δυνατότητες των ελεύθερων πόρων του.

6). Ο Τουρίστας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι θα πρέπει επιπλέον να πληρώνει τις τουριστικές υπηρεσίες που δεν είναι μέσα στην τιμή, βάσει της οποίας έγινε και επιβεβαιώθηκε η κράτηση.

7). ). Όταν ενεργεί ως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ, όσο ενεργεί ως μεσίτη και πουλάει στους ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους - άλλους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τουριστικούς πράκτορες και/ή ξενοδόχους, η "Grabo Media" AD δεν φέρνει περιουσιακή ευθύνη ενώπιον του ΤΟΥΡΙΣΤΑ για την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση εκ μέρος τρίτων.

IХ. Τροποποίηση και καταγγελία της σύμβασης

1). Κατά την περίοδο αιχμής της αντίστοιχης τουριστικής περιόδου, ανάλογα με ενέργειες τρίτων (άλλων ταξιδιωτικών πρακτόρων, τουριστικών πρακτόρων και/ή ξενοδόχων) η "Grabo Media" AD έχει δικαίωμα να διεξάγει ανταλλαγή του ξενοδοχείου στην κράτηση, με ένα από την ίδια ή υψηλότερη κατηγορία, στο ίδιο ή άλλο θέρετρο, χωρίς να αλλάζει την συνολική τιμή της αντίστοιχης τουριστικής υπηρεσίας.

2). Στις περιπτώσεις Γενικής εμπορικής πολιτικής, αν αναφέρεται στην προσφορά, σε περίπτωση έλλειψης ελάχιστου αριθμού Τουριστών, η "Grabo Media" AD μπορεί να προσφέρει στους Τουρίστες που έχουνε γραφθεί μεμονωμένο ταξίδι σε υψηλότερη τιμή ή αναδιάρθρωση της έναρξης της υπηρεσίας για άλλη ημερομηνία ή σε άλλη διαδρομή. Σε τέτοιες περιπτώσεις εντός 14 ημερών πριν την έναρξη του ταξιδιού, η "Grabo Media" AD μπορεί να υπαναχωρήσει από τη εκτέλεση της σύμβασης και να τη λύσει μονομερώς, καθώς επιστρέψει τα ποσά που πληρώθηκαν από τους εγγεγραμμένους Τουρίστες, χωρίς να τους οφείλει πρόσθετες κυρώσεις ή αποζημιώσεις.

3). АΑν ο Τουρίστας αρνήσει τη χρήση της τουριστικής υπηρεσίας και καταγγείλει τη σύμβαση για λόγους που δεν σχετίζονται με την υπαίτια συμπεριφορά από πλευρά της "Grabo Media" AD, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά – αυτός οφείλει στη "Grabo Media" AD τις ακόλουθες κυρώσεις για μη εκτέλεση , καθώς ποσοστό του συνολικού κόστους της τουριστικής υπηρεσίας που μπορεί να αφαιρεθούν από το προπληρωμένο ποσό της κράτησης, και δηλαδή:
    = Σε ακύρωση μέχρι 7 πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα διαμονής: 0% ποινή.
    = Σε ακύρωση από 7 μέχρι 3 πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα διαμονής: 20% ποινή.
    = Εάν ακυρωθεί αργότερα ή όταν δεν εμφανιστεί: 40% ποινή όλων των προπληρωμένων ποσών.

5). ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ που έχουν αγοράσει τουριστικές υπηρεσίες μπορούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης για αγορασμένες τουριστικές υπηρεσίες προς όφελος τρίτου που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για απόκτηση της τουριστικής υπηρεσίας που αγοράστηκε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ υποχρεούται εντός 24 ωρών από τη μεταβίβαση να ειδοποιήσει τη "Grabo Media" AD για την εμφάνιση του συμβάντος. Ταυτόχρονα, το τρίτο πρόσωπο που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις θα πρέπει να ζητήσει από την "Grabo Media" AD παραλαβή Τουριστικού κουπονιού και/ή Φόρμας κράτησης με τα στοιχεία του. Μεταβίβαση δικαιωμάτων δεν επιτρέπονται εάν παραμένουν λιγότερες από 8 ημέρες ως την έναρξη παροχής της τουριστικής υπηρεσίας, εκτός εάν στην προσφορά παροχή της δεν αναφέρεται άλλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος της συναλλαγής περί μεταβίβασης δικαιωμάτων ανήκει εξ ολοκλήρου στον τρίτο και η "Grabo Media" AD δεν του χρωστάει καμία επιστροφή χρημάτων και/ή καμία αποζημίωση και/ή κυρώσεις αν ο τρίτος δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη τουριστική υπηρεσία λόγω καθυστερημένης μεταβίβασης δικαιωμάτων.

6). "Grabo Media" AD έχει δικαίωμα να παραιτηθεί από εκτέλεση και μονομερώς να καταγγείλει τη σύμβαση για παροχή της τουριστικής υπηρεσίας, όταν ο Τουρίστας δεν πληρώσει τα οφειλόμενα ποσά μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά όρια.

Х. Ευθύνες

1). "Grabo Media" AD δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες και τις αποφάσεις των επίσημων αρχών ξένης χώρας που περιορίζουν τα δικαιώματα του Τουρίστα και την ικανότητά του να χρησιμοποιεί την παρεχόμενη τουριστική υπηρεσία.

2). "Grabo Media" AD δεν ευθύνεται στις περιπτώσεις οργανωμένων ατομικών ή ομαδικών τουριστικών ταξιδιών, όταν λόγω υπαιτιότητας του Τουρίστα ή σε οποιοδήποτε άλλου τρίτου, συμπεριλαμβανομένου, και όχι μόνο, άλλου ταξιδιωτικού πράκτορα ή άλλου τουριστικού πράκτορα, το ταξίδι πραγματοποιήθηκε χωρίς η συμμετοχή του η δεν έγινε με ευθύνη του.

3). "Grabo Media" AD δεν ευθύνεται εάν η σύμβαση για τουριστική υπηρεσία δεν έχει εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο: φυσικές καταστροφές και κατακλυσμοί, εξεγέρσεις, πόλεμοι, απεργίες, μαζικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, αιφνίδιος θάνατος, τραυματισμός ή ασθένεια ατόμου άμεσα υπεύθυνο για την οργάνωση, την διεξαγωγή και την εκτέλεση της τουριστικής υπηρεσίας, το οποίο δεν μπορούσε να αντικατασταθεί ταυτόχρονα κλπ). Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ποσά που πληρώθηκαν από τους τουρίστες τους επιστρέφονται εντός 14 ημερών μετά την πληρωμή τους από τον ασφαλιστή ή μετά επιστροφή το σχετικό ποσό από το τρίτο μέρος - αντισυμβαλλόμενο (άλλο ταξιδιωτικό πράκτορα, τουριστικό πράκτορα, ξενοδόχο ή φορέα) - εξ’ ολοκλήρου ή ανάλογα με το ποσό που ελήφθη.

4). "Grabo Media" AD δεν είναι υπεύθυνη για τις αποσκευές του Τουρίστα (απώλεια, βλάβη, παράνομη κατάσχεση και άλλα) και δεν του οφείλει αποζημίωση για αχρησιμοποίητες ταξιδιωτικές υπηρεσίες από τις οποίες μπορούσε αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε.

5). Σε περίπτωση ανακριβούς ή κακής εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρος της "Grabo Media" AD, ο τουρίστας πρέπει να σημειωθεί αμέσως την μη εκτέλεση με πρωτόκολλο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο που συντάσσεται και υπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους επί του τόπου μη εκτέλεσης. Μέσα σε 7 ημέρες από ολοκλήρωση της χρήσης της τουριστικής υπηρεσίας, ο Τουρίστας έχει δικαίωμα να προβεί σε έγγραφη καταγγελία της τουριστικής υπηρεσίας που του παράχθηκε ενώπιον της "Grabo Media" AD, στη δηλωθείσα διεύθυνση. Το δικαίωμα αξίωσης ανήκει μόνο στον ενδιαφερόμενο. Εντός ενός μηνός από την υποβολή, η "Grabo Media" AD εξετάζει και αποφαίνεται σχετικά με την απαίτηση, ενημερώνοντας το αποτέλεσμα στο άτομο που την έχει κάνει.

6). Οι οφειλόμενες αποζημιώσεις και/ή κυρώσεις δεν μπορούν να υπερβούν την αξία της τουριστικής υπηρεσίας - αντικείμενο της σύμβασης.

7). Η ευθύνη για διπλοκρατήσεις ανήκει στον πάροχο της τουριστικής υπηρεσίας.

ХІ. Καταγγελίες

1). Η επίλυση των προβλημάτων σε σχέση με την παροχή της τουριστικής υπηρεσίας σχετικά με κράτηση σε ξενοδοχείο που έγιναν μετά την έναρξη της παροχής της λύνονται επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του τουρίστα και της ξενοδοχειακής διαχείρισης, που στεγάζεται.

2). Σε έλλειψη συμφωνίας, οι ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ που έχουν αγοράσει τις τουριστικές υπηρεσίες δικαιούνται αξιώσεις με την ακόλουθη σειρά:
(α) Όλες οι καταγγελίες από τους ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ πρέπει να ασκηθούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο τουριστικό τόπο εγγράφως προς τη διαχείριση του τουριστικού τόπου. Για καταγγελία που έγινε ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου, ο ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ κοινοποιεί επίσης και τον εκπρόσωπο της "Grabo Media" AD.
(β) Ο ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να δίνει οδηγίες στους υπαλλήλους του ότι πρέπει να αποδέχονται όλες τις γραπτές καταγγελίες, αποδεικνύοντας τις με τοποθέτηση ημερομηνίας και υπογραφής στα αντίγραφα του ΤΟΥΡΙΣΤΑ κατά την υποβολή της αίτησης.
(γ) Εντός 24 ώρες από την υποβολή , η καταγγελία εξετάζεται από τη διοίκηση του τουριστικού τόπου, από τον ΞΕΝΟΔΟΧΟ ή τον αντιπρόσωπό του, και για το αποτέλεσμα ο ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ενημερώνεται γραπτώς, και ηλεκτρονικά η "Grabo Media" AD.
(δ) Εάν η "Grabo Media" AD έχει εκπρόσωπο επί τόπου, ο ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον εκπρόσωπο αυτό να συμμετάσχει στις διαδικασίες συζήτησης καταγγελίας και να του παραδώσει αντίγραφο της γραπτής απάντησης σύμφωνα με το προηγούμενο σ. "β."
(ε) Καταγγελίες που δεν έχουν δηλωθεί εγγράφως επί τόπου στο ξενοδοχείο, που για πρώτη φορά ασκήθηκαν μετά την παροχή της τουριστικής υπηρεσίας - δεν συζητούνται.
(στ) Καταγγελίες για κάθε είδους υπηρεσίες έξω από τα πακέτα που αγοράστηκαν από τον ΤΟΥΡΙΣΤΑ δεν συζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν μόνο τον ΤΟΥΡΙΣΤΑ και το μέρος από τον οποίο αγόρασε τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

ХІІ. Τελικές ρήτρες

1). Στις σχέσεις μεταξύ των μερών οι όροι των παρόντων Γενικών όρων ισχύουν στο βαθμό που στις προσφορές που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Nastani.bg, λείπουν άλλους ειδικούς όρους για την παροχή της αντίστοιχης τουριστικής υπηρεσίας προσφοράς.

2). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων κράτησης που απαιτούνται για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας και των διατάξεων των παρόντων Γενικών όρων για παροχή τουριστικής υπηρεσίας, ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στην προσφορά.

3). Με την επιβεβαίωση των Γενικών όρων ο χρήστης της ιστοσελίδας επιβεβαιώνει την αποδοχή καθένα από τα παραρτήματα τους. Με την επιβεβαίωση οποιασδήποτε από τα παρατήματα στους Γενικούς όρους, ο χρήστης της ιστοσελίδας επιβεβαιώνει την αποδοχή και των ίδιων Γενικών όρων.

4). "Grabo Media" AD διατηρεί το δικαίωμά του να τροποποιεί ή να συμπληρώνει αυτούς τους Γενικούς όρους και τα Παραρτήματά τους μονομερώς χωρίς να ειδοποιήσει για αυτό τον χρήστη.

5). Με την επιβεβαίωση αυτών των Γενικών όρων ο χρήστης -αγοραστής δηλώνει ότι γνωρίζει τα δικαιώματά του βάσει του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

6). Τα μέρη δηλώνουν ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ρήτρες των παρόντων Γενικών όρων και/ή των παραρτημάτων τους αποδειχθεί/ούν άκυρη/ες, αυτό δεν θα ακυρώσει τη σύμβαση, άλλες ρήτρες ή μέρη της. Η άκυρη ρήτρα θα αντικατασταθεί από τους υποχρεωτικούς κανόνες του νόμου ή την καθιερωμένη πρακτική.

7). Για όλα τα εκκρεμή ζητήματα από αυτούς τους Γενικούς όρους εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

8). Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης συμφωνούν ότι οι διαφορές μεταξύ τους θα λύνονται μέσω διαπραγματεύσεων και, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, από τριμελή επιτροπή του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Οικονομικού Συλλόγου: 4003 Πλόβντιβ, λεωφ. „Τσαρ Μπορίς Γ’ Ομπεντινίτελ” αρ. 37, κτήριο 27, τηλ: 032 628 933, φαξ: 032 264 478; E-mail: arbitraj@biapl.org.

9). Οι παρόντες Γενικοί όροι και/ή τα παραρτήματά τους μπορούν να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή από την "Grabo Media" AD. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, Εσείς συμφωνείτε ρητά με τις αλλαγές που έγιναν.

10). Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν επίσης τα ακόλουθα έγγραφα - Εφαρμογές:
Πολιτική Cookies

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα!

"Grabo Media" AD, ΑΦΜ: BG203412406, με έδρα και διεύθυνση διοίκησης της δραστηριότητας: Bulgaria, Plovdiv, bul. Iztochen 94, fl.6, e-mail: info@nastani.bg, τηλ: +359 89 432 3110.