Правила и условия

Общи условия за ползване на интернет сайта Nastani.bg и за предоставяне на туристически услуги

С използване на интернет сайта Nastani.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас чрез страницата За контакти.

І. Общи положения

1). Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от "Грабо Медия" АД (ЕИК BG203412406), със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив, бул. Източен №94, ет.6, на собствения си интернет сайт Nastani.bg, за осъществяване на виртуални контакти между: от една страна хотелиери, туроператори и туристически агенти, и от друга страна - потенциални купувачи-потребители / туристи, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Nastani.bg, собственост на "Грабо Медия" АД.

2). Страни по настоящия договор са:
   1/ "Грабо Медия" АД, ЕИК: 203412406, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив, бул. Източен №94, ет.6, представлявано от изп. директор Сребрин Ватралов, вписано като туроператор и туристически агент в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти при Министерство на туризма, Република България, с рег. № РК-01-6924, със сключен договор за застраховка по Застрахователна полица № 03700100002852 от 29.06.2016г. за Застраховка "Отговорност на лицензирани туроператори", за периода от до 10.08.2021г, със застраховател "Застрахователно дружество Евроинс" АД
   и:
   2/ Всеки потребител, заредил интернет сайта Nastani.bg, включително, но не само, и всяко заинтересовано трето лице, в качеството му на "ТУРИСТ" по смисъла на Закона за Туризма, или на "ХОТЕЛИЕР" или "ТУРОПЕРАТОР" или "ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ", в зависимост от наличие на специалните условия за определяне на това му качество, съгласно изискванията на националното му законодателство.

3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът Nastani.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта Nastani.bg.

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

6). Услугите на сайта са предназначени за лица, навършили 18 години. Ако Потребителят е непълнолетно лице, той няма право да използва услугите без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Използването на сайта без такова разрешение е в разрез с настоящите Общи условия и представлява скриване на важна информация и подвеждане на Администратора. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от страна на Потребителя.

ІІ. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Администратор (на сайта) - "Грабо Медия" АД, ЕИК: BG203412406, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив, бул. Източен №94, ет.6, e-mail: info@nastani.bg;

Браузър - софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Виртуален портфейл - база данни, даваща информация на потребителя-купувач (Турист) за натрупаните парични активи, условно наричани "разполагаема сума", които може да се използват единствено за закупуване на услуги чрез Nastani.bg. По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него услуга, от "разполагаемата сума" ще бъде превеждана дължимата цена към офериращия хотелиер / туроператор / туристически агент. Размерът на "разполагаемата сума" във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на потребителя-купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и "Грабо Медия" АД се уреждат с отделен договор.

Допълнителна туристическа услуга - услуги, свързани с мястото за настаняване, включително, но не само, една или повече от някоя от следните услуги: спортно-анимационни и водноатракционни услуги; здравни; спа и уелнес услуги; отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировки, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение; услуги, предоставяни от школи и клубове по ветроходство и други водни спортове; други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на техния престой, цената на които е била включена в цената на закупения туристически пакет.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Nastani.bg;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

ИРСО - Информационна резервационна система – онлайн, достъпна чрез интернет сайта Nastani.bg, за резервиране и предоставяне на туристически услуги, включително, но не само и срещу авансово заплащане, свързани с настаняване в туристически обекти, по договори, сключени от разстояние.

Основни туристически услуги (ОТУ) - Настаняване, хранене и транспортиране.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си хотелиер или туроператор или туристически агент), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва по електронен път резервации за туристически услуги;

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с "Грабо Медия" АД и останалите потребители на сайта;

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на "Грабо Медия" АД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Nastani.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно Политиката за лични данни и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и "Грабо Медия" АД.

Резервационна бланка - Документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туристическия агент и туриста като потребител на основна или допълнителна туристическа услуга, когато не са част от организирано туристическо пътуване с обща цена.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Турист - Физическо лице, ползващо туристическа услуга, чийто престой е най-малко 24 часа.

Туристически агент – Лице, предоставящо туристически услуги, чрез извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.

Туристически ваучер - Документ под отчет, удостоверяващ съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на организирано туристическо пътуване с обща цена или на продажбата на основна/и и/или допълнителна/и туристическа/и услуга/и.

Туроператор – Лице, предоставящо туристически услуги от свое име и за своя сметка, чрез организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел.

Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Cookies (бисквитки) - малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на Сайта и предоставяне на максимално добри услуги.

IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Използвани съкращения:
- ГПК - Граждански процесуален кодекс;
- ЗЕТ - Закон за електронната търговия;
- ЗЗД - Закон за задълженията и договорите;
- ЗЗК - Закон за защита на конкуренцията;
- ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни;
- ЗЗП - Закон за защита на потребителите;
- ЗТ - Закон за туризма;
- ТЗ - Търговски закон.

ІІІ. Обща информация

1). "Грабо Медия" АД предоставя за ползване на потребителите Информационна резервационна система – онлайн, условно наричана ИРСО, чрез интернет сайта си Nastani.bg, за резервиране и предоставяне на туристически услуги, включително, но не само и срещу авансово заплащане, свързани с настаняване в туристически обекти, по договори, сключени от разстояние, при което:
(а) Като ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, "Грабо Медия" АД посредничи за предоставяне на туристически услуги от други туроператори, туристически агенти и хотелиери и/или по поръчка от потребители-Туристи, възложена с отделен договор.
(б) Когато действа като ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, "Грабо Медия" АД действа от името на други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери, като няма право от свое име да издава туристически ваучери и да сключва туристически договори, но може да издава резервационни бланки от името на упълномощилото го лице. Правата и задълженията по туристическия договор възникват направо между ТУРИСТА и ХОТЕЛИЕРА.
(в) Когато предоставя туристически услуги като ТУРОПЕРАТОР, "Грабо Медия" АД действа от свое име и за своя сметка, като от свое име издава туристически ваучери и сключва туристически договори по смисъла на Закона за туризма.
(г) За целите на електронната търговия с туристически услуги, "Грабо Медия" АД, от свое име и за собствена сметка разработва и поддържа ИРСО (програмент продукт за сключване на туристически договори и резервации от разстояние), който ще се използва единствено и само на или чрез сайта Nastani.bg, собственост на "Грабо Медия" АД.
(д) "Грабо Медия" АД предоставя на търговските си партньори - доставчици на туристически услуги, възможност да ползват ИРСО, при условията на сключваните между тях конкретни договори.

2). "Грабо Медия" АД единствено и само поддържа интернет сайта Nastani.bg, като не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, офериращи чрез интернет сайта, собственост на "Грабо Медия" АД, или трети лица, подизпълнители в сайта Nastani.bg;
- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от офериращи търговци – хотелиери / туроператори / туристически агенти, се окажат грешни или подвеждащи;
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, офериращи чрез интернет сайта, собственост на "Грабо Медия" АД.;
- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт; - За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на "Грабо Медия" АД);
- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- За вредите, причинени от закупуването на услуги, оферирани чрез сайта Nastani.bg и/или от действието/бездействието на офериращите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта Nastani.bg, независещи от екипа на същия.

3). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "Грабо Медия" АД. Когато потребителят промени потребителското си име, "Грабо Медия" АД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Грабо Медия" АД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "Грабо Медия" АД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта – офериращи търговци (хотелиери, туроператори, туристически агенти), и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на оферирани услуги, сам за себе си, упълномощава "Грабо Медия" АД: посредством поддържаната от него информационна платформа Nastani.bg, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между офериращите търговци и конкретните купувачи на услуги; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори от разстояние.

5). Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "Грабо Медия" АД.

6). Всеки потребител следва да е наясно, че потвърждавайки клаузите на тези Общи условия и на техните раздели (приложения), се обвързва със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с Администратора на сайта, така и в отношенията си с останалите потребители възникнали в резултат на използването на сайта.

7). За неуредени случаи в договорните отношения възникнали между потребители при сключване на договор между тях чрез използването на сайта, както и при противоречие между клаузите на договор сключен между потребители чрез използването на сайта и клаузите на тези Общи условия и приложенията им, се прилагат клаузите на Общите условия и приложенията им, освен ако в конкретния договор изрично не е посочено друго.

ІV. Защита на лични данни

1). "Грабо Медия" АД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). "Грабо Медия" АД събира и обработва информация за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за лични данни.

3). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на "Грабо Медия" АД, съгласно Политиката за лични данни, неизменна част от настоящите Общи условия.

4). С регистрацията си в Nastani.bg Потребителят дава съгласието си личните му данни да се използват за целите на бъдещо сключване на договор. Потребителят следва да има предвид, че при вече извършена покупка чрез сключен договор от разстояние, Потребителят няма да може да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни, обработвани за целите на договора, и да бъде напълно „забравен“ (цялата информация да бъде изтрита).

5). С регистрацията си в Nastani.bg, потребителят му - офериращ търговец (хотелиер, туроператор, туристически агент) - приема и се съгласява с правото на всеки потребител на сайта - потенциален купувач / турист, който ползва предлаганите от търговеца услуги, да публикува в сайта Nastani.bg, мнението си за качеството на предлаганите услуги, чрез отзиви и/или цифрови оценки от 1 до 10, достъпни и видими в профила на търговеца в същия сайт. По същият начин търговецът има правото да публикува отговор във връзка с отзива и оценката на купувача. Купувачът няма право да публикува отзиви с текст, който би могъл да бъде квалифицарн като дискриминиращ и/или накърняващ морала и добрите нрави. В тези случаи Администраторът има правото да заличи и/или да направи недостъпен публикувания текст. Администраторът не носи никаква отговорност за публикуване от купувача на неверни твърдения, които биха могли да увредят доброто име и/или бизнеса на търговеца. Търговецът има правото да търси от купувача отговорност за причинени вреди, в резултат на публикувани неверни твърдения. Съгласието с тази клауза от Общите условия е непременно и задължително условие за регистрацията в сайта Nastani.bg, и за ползване на услугите предлагани от Администратора му, както и за сключването, чрез сайта Nastani.bg, на всеки договор между офериращ търговец предлагащ туристически услуги и турист-потенциален купувач. Последващото изразено несъгласие на потребител на сайта с текста на тази клауза е основание за Администратора да заличи профила на потребителя от сайта.

6). Потребителят се съгласява, че при извършване на резервация от негова страна, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответния офериращ търговец (хотелиер, туроператор, туристически агент), за целите на осъществяването на съответните възникнали правни отношения. Такива лични данни са: Имена, Телефонен, E-mail адрес, както и всякаква друга информация, съпътстваща резервацията и предоставените по нея данни от Потребителя.

V. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор от разстояние за резервиване на оферирани туристически услуги, посредством интернет сайта Nastani.bg

1). Зареждайки заглавната интернет страницата Nastani.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта за туристическа услуга. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, офериращо всяка от предлаганите услуги, както и с актуалните Общи условия.

2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3). В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за резервация на туристическа услуга от разстояние, с авансово плащане по сметка на "Грабо Медия" АД. Договорът от разстояние се счита за сключен с извършване на авансовото плащане или с потвърждаването на резервацията. За потвърждение на резервацията, "Грабо Медия" АД издава на потребителя документ – Резервационна бланка от свое име или от името на съответния офериращ хотелиер / туроператор / туристически агент, а ако действа като туроператор, при наличие на условията изисквани от закона, издава Туристически ваучер .

4). В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за регистрацията и за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията на потребителя се създава потребителски акаунт и виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя.

5). "Грабо Медия" АД и търговските му партньори оферират предоставяните от тях туристически услуги на сайта Nastani.bg. Всеки офериращ търговец носи отговорност публикуваната от него оферта да отговаря на изискванията на относимото национално и/или общностно законодателство, включително, но не само, на Закона за туризма, Закона за защита на потребителите, Закона за авторското право и сродните му права и Закона за защита на конкуренцията.

6). Чрез попълване на електронна резервационна форма или чрез обаждане на обявените телефони за контакт, в зависимост от условията на конкретната оферта, Туристът би могъл да има възможност, срещу авансово заплащане или без такова, да извърши временна резервация за желаната туристическа услуга, свързана с настаняване в офериран туристически обект. В тези случаи временната резервация е в сила до период от време, индивидуално обявен в инструкциите към временната резервация, в който период Туристът е длъжен да я потвърди, като извърши авансово плащане в размер на обявения депозит, ако се изисква такъв.

7). При техническа възможност, за потребителите (ТУРИСТИ И ХОТЕЛИЕРИ) на сайта Nastani.bg, ще е достъпна "ИРСО", чрез която в реално време ще се осъществява контакта между ТУРИСТ и ХОТЕЛИЕР и ще се извършва резервация за поръчаната туристическа услуга.

8). При използване на ИРСО, за всеки потребител (ТУРИСТ или ХОТЕЛИЕР) следва да е ясно, че:
= Като програмен продукт, ИРСО е продукт на интелектуална собственост на "Грабо Медия" АД, защитена е по Закона за авторското право и сродните му права и се предоставя за ползване на потребителите на сайта, без да имат право да я копират, преработват и/или разпространяват;
= Поддръжката на техническите и системни функционалности, и програмния ъпгрейд на ИРСО се извършва единствено и само от "Грабо Медия" АД, или от изрично упълномощени лица, но които не разполагат и не публикуват в ИРСО търговска информация за туристическите обекти на ХОТЕЛИЕРИТЕ.
= Всеки потребител-ХОТЕЛИЕР има оторизиран собствен достъп до "резервационната система - онлайн" и единствено той е собственикът, който определя вида и обема, и се разпорежда с търговската информация, публикувана в ИРСО, с произтичащата от това отговорност към трети лица и пред закона.
= Всеки потребител-ТУРИСТ има свободен достъп до ИРСО, чрез който въвежда в ИРСО нужната информация за извършване "онлайн" на валидна резервация на заявена туристическа услуги и евентуално авансово заплащане "онлайн", пълно или частично, на тази услуга.
= ИРСО осигурява пряка "онлайн" връзка между ХОТЕЛИЕР и ТУРИСТ, до осъществяване на резервация и евентуално плащане по заявената туристическа услуга, без участието и намесата на "Грабо Медия" АД.

9). Окончателната резервация е възможна и се прави, след като клиентът заплати към "Грабо Медия" АД депозит в посочения размер чрез обявените начини за плащане.

10). Доставчикът на туристическа услуга, или "Грабо Медия" АД от негово име, потвърждава на Туриста направената резервация, като му изпраща Туристически ваучер и/или Резервационна бланка в електронна форма.

11). Туристът следва да е наясно, че в резултат на действия на трети лица (други туроператори, туристически агенти или хотелиери), потвърдената резервация би могло да бъде отменена или да бъдат променени условията, при които е била направена. В тези случаи доставчикът на туристическа услуга има правото, но не и задължението, да предложи на Туриста други възможности за ползване на туристическата услуга при същата цена. Ако не приеме направеното друго предложение, Туристът има правото да се откаже от договора, без да дължи неустойки и обезщетения.

12). Туристът следва да е наясно, че офертата за конткретна туристическа услуга, може да съдържа условия, различни от условията в тези Общи условия. В тези случаи, отношенията между страните се уреждат съгласно условията на коркретната оферта.

13). Туристът следва да е наясно, че ако за ползването на конкретна туристическа услуга се изисква застраховка, и ако в офертата, туристическия ваучер или в резервационната бланка не е изрично посочено такава застраховка да е включена в цената, то тя не е включена и Туристът следва допълнително сам и за своя сметка да се застрахова. В тези случаи, ако поради липса на застраховка Туристът не може да ползва туристическата услуга, за която е заплатил, то доставчикът на туристическа услуга и специално "Грабо Медия" АД като посредник, не носи никаква имуществена отговорност за това.

14). В случаите, когато "Грабо Медия" АД действа в качеството си на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, извършващ посредническа дейност във връзка с предоставянето на туристически услуги от трето лице (други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери), с приемането на тези Общи Условия, Туристът заявява, че е съгласен, възлага на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и изрично го упълномощава:
= От една страна да действа от името и за сметка на Туриста и от негово име и за негова сметка, предварително да резервира предлаганите от третото лице туристически услуги, с правото от името и за сметка на Туриста, да извършва плащания на третото лице във връзка с направената резервация и/или да приема обратно от третото лице, суми евентуално подлежащи им на връщане,
= а от друга страна да действа като пълномощник на третото лице и от негово име и за негова сметка да продава на потребителите-ТУРИСТИ, туристическите услуги, предлагани от третото лице.

15). Като посредник при предоставяне на туристически услуги от трети лица, "Грабо Медия" АД съдейства на Туристите да извършат Резервация на заплатените от тях туристически услуги. В тези случаи Туристът не дължи възнаграждение на "Грабо Медия" АД за предоставени Резервационни услуги. Резервационните услуги, предоставяни от "Грабо Медия" АД на Турист, се заплащат от Туриста, само ако това е било изрично уговорено между "Грабо Медия" АД и Туриста в отделен договор за поръчка.

16). При извършване на предварително плащане и искане от страна на ТУРИСТА, ХОТЕЛИЕРЪТ е длъжен да му издаде фактура, която да му връчи лично или чрез ТУРАГЕНТА. До издаването на фактурата, ТУРАГЕНТЪТ има правото, но не и задължението, да издаде на ТУРИСТА проформа фактура от името на ХОТЕЛИЕРА.

17). При упражняване на право на отказ от договора от страна на купувача турист, "Грабо Медия" АД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, ако все още не е превел авансово платените суми по сметка на продавача (хотелиер / туроператор / туристически агент), има правото, но не и задължението, да възстанови сумата, заплатена от потребителя-купувач, като я отнесе във виртуалния му портфейл или, по изрично искане на последния, след представяне на документ доказващ плащането, му я преведе по посочена от него банкова сметка. Сумите, натрупани във виртуалния портфейл, могат да се използват само за пазаруване чрез Nastani.bg. За времето на съхранението на суми при "Грабо Медия" АД, лихви и възнаграждения не се дължат.

18). Авансовото заплащане на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за предоставяне на туристически услуги и индивидуалните за конкретната оферта условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. Ако плащането е в брой чрез "кеш терминал", който не връща ресто, платената в повече сума се натрупва във виртуален портфейл, открит за потребителя при регистрацията му в сайта. При последваща покупка, потребителят може да използва сумата натрупана във виртуалния му портфейл.

19). След сключване на договора, потребителят получава на електронната си поща или на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от "Грабо Медия" АД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен, а също и Резервационна бланка или Туристически ваучер. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната оферта условия. В случай, че потребител-купувач получи потвърждение и не се възползва от направената си резервация при условията и срока, указани в съответната оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача.

20). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя на електронната му поща или в потребителския интерфейс, предоставен от "Грабо Медия" АД.

21). Преводи на парични суми от Nastani.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път. Като изключение на това, ако се извършва операция по възстановяване на средства, заплатени онлайн чрез банкова карта посредством интегриран в Nastani.bg виртуален ПОС терминал от Първа инвестиционна банка, тогава възстановяването на сумата се извършва директно по същата банкова карта чрез refund операция.

22). Всички финансови операции и парични преводи, извършвани от "Грабо Медия" АД във връзка със сайта Nastani.bg, се извършват въз основа на български ЛЕВ, а при операции касаещи други валути – чрез изчисление съгласно съответния дневен курс, обявен от Българска Народна Банка.
    а) Ако потребител-ТУРИСТ посочи в настройките на ИРСО, че желае да вижда цените на офертите в друга валута, различна от ЛЕВА, то ИРСО преизчислява цените съгласно дневния курс в БНБ на съответната валута. Ако от момента на заявяване на оферта, до момента на плащането ѝ от потребителя, има промяна в курса на БНБ, рискът от това е за сметка на потребителя.
    б) Ако потребител-ХОТЕЛИЕР посочи в настройките на ИРСО, че желае да въвежда цените на офертите си в друга валута, различна от ЛЕВА, то въз основа на въведените цени и дневния курс в БНБ на съответната валута, ИРСО преизчислява цените в ЛЕВА и получената цена я ползва като основа при визуализирането пред потребителите на сайта. При извършване на плащания от потребители-ТУРИСТИ към "Грабо Медия" АД и при извършване на плащания от "Грабо Медия" АД към ХОТЕЛИЕРА, рисковете от промяна в курса на БНБ и рисковете от друг курс от страна на опериращата банка и рисковете от допълнителни разходи при превалутиране са за сметка на ХОТЕЛИЕРА.

23). Потребителите-ТУРИСТИ и потребителите-ХОТЕЛИЕРИ се съгласяват и приемат, че всички цени, обявявани в ИРСО, се закръглят до цяло число, с маркетингови цели. В случай на превалутиране, закръглянето се извършва след операцията по превалутиране. "Грабо Медия" АД не носи отговорност за евентуални вреди или пропуснати ползи, възникнали вследствие на закръглянето на цените.

VІ. Конфиденциалност на комуникацията

1). С цел подобряване качеството на предлаганите услуги и оптимизиране защитата на правата на субектите по всяко едно правоотношение, възникнало вследствие ползването на сайта Nastani.bg, всеки потребител, обвързан от общите условия за ползване на сайта Nastani.bg, предоставя съгласието си "Грабо Медия" АД, в качеството си на собственик на сайта Nastani.bg, по негово усмотрение да записва телефонните разговори на потребителите на сайта Nastani.bg в комуникацията им помежду им, по повод възникване, изменение или прекратяване на породено вследствие ползването на сайта правоотношение. За тази цел Nastani.bg има право, а потребителите се съгласяват, да бъде осигурен комуникационен канал, през който да преминава кореспонденцията между отделните потребители. Комуникационният канал се реализира посредством телефонен номер от системата на Nastani.bg със специален вътрешен код, при което разговорът бива пренасочван към оригиналния номер на даден търговец и съответно записан.

2). Потребителите, приемайки настоящите общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат ползвани от "Грабо Медия" АД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция за статута на възникнали вследствие ползването на сайта Nastani.bg правоотношения.

VIІ. Авторски права

1). Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта Nastani.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на "Грабо Медия" АД и не могат да бъдат използвани от което и да било друго лице в нарушение на действащото законодателство. Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните оферти принадлежат на публикувалият ги офериращ търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване.

2). (1). Всички елементи на съдържанието на Уебсайта Nastani.bg, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на "Грабо Медия" АД.
(2). Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на "Грабо Медия" АД без изрично предварително писмено разрешение на "Грабо Медия" АД като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.
(3). Който и да е Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта Nastani.bg без изрично предварително писмено разрешение на "Грабо Медия" АД.
(4). Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта Nastani.bg (включително наличните бази данни, търговските марки, промишлени дизайни и други), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, Закон за марките и географските означения, Закон за промишления дизайн, принадлежат на "Грабо Медия" АД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(5). Възможността за ползване от който и да било Потребител на услугите, предоставяни от "Грабо Медия" АД, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на "Грабо Медия" АД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уебсайта Nastani.bg.
(6). При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на "Грабо Медия" АД, нарушителят дължи на "Грабо Медия" АД неустойка в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава "Грабо Медия" АД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
(7). Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта Nastani.bg и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно "Грабо Медия" АД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта Nastani.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(8). С потвърждаването на тези Общи условия, всеки Потребител се съгласява и признава, че "Грабо Медия" АД притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе) показването на реклами, технологии, технология за търсене, технологията за сезиране за определени действия, включително подразбиращи се лицензи относно обекти, лицензирани от "Грабо Медия" АД, както и че Потребителят няма да придобива права от системата на "Грабо Медия" АД. Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от "Грабо Медия" АД. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация, свързана с права на "Грабо Медия" АД. Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, премахва, закрива, или променя авторскоправни правомощия на "Грабо Медия" АД, търговски марки, промишлени дизайни или други права на интелектуална собственост, включени или отнасящи се до който и да е от продуктите или услугите, предлагани от "Грабо Медия" АД.

VIII. Права и задължения на страните

1). "Грабо Медия" АД се задължава да изпълнява с грижата на добър търговец и съобразно изискванията на закона, задълженията си като доставчик на туристическа и/или посредническа услуга, по начин, даващ възможност на Туриста да получи туристическата услуга, съгласно условията, предвидени в офертата и приети с потвърждението на резервацията.

2). Туристът се задължава да окаже съдействие и да предоставя на доставчика на туристически услуги, вкл. на "Грабо Медия" АД, пълна и вярна информация, както и всички документи, необходими за организирането и предоставянето на туристическата услуга.

3). "Грабо Медия" АД не се ангажира и не гарантира издаването и получаването на документи за самоличност и на визи за задгранични пътувания.

4). Туристът носи лична отговорност и е длъжен да осигури редовността и точното оформление на документите си за самоличност и на документите, нужни за задграничното му пътуване.

5). При задгранично пътуване и с лица ненавършили 18 годишна възраст и при пътуване на дете с един родител, Туристът е длъжен да се информира чрез сайта на Министерство на външните работи и на Национална Агенция Митници, относно действащите режими и нужни документи, и да си ги осигури своевременно. "Грабо Медия" АД може да окаже съдействие на Туриста за решаване на възникналите въпроси, съобразно възможностите на свободните си ресурси.

6). Туристът е наясно и е съгласен, че следва допълнително да заплаща туристическите услуги, невлизащи в цената, въз основа на която е била направена и потвърдена резервацията.

7). Когато действа в качеството си на ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, доколкото действа като посредник и продава на ТУРИСТИТЕ туристически услуги, доставяни от трети лица - други туроператори, туристически агенти и/или хотелиери, "Грабо Медия" АД не носи имуществена отговорност пред ТУРИСТА за неизпълнението или за лошото изпълнение от страна на третите лица.

IХ. Изменение и прекратяване на договора.

1). В пиковия период на съответния туристически сезон, в зависимост от действия на трети лица (други туроператори, туристически агенти или хотелиери), "Грабо Медия" АД има право да извършва замяна на хотела по резервацията, с такъв от същата или по-висока категория, в същия или в друг курорт, без промяна на общата цена на съответната туристическа услуга.

2). В случаите на ОТП, ако е било посочено в офертата, при липса на определен минимален брой Туристи, "Грабо Медия" АД може да предложи на записалите се Туристи индивидуално пътуване на по-висока цена или пренасрочване на началото на услугата за друга дата или по друг маршрут. В такива случаи, в срок до 14 дни преди началото на пътуването "Грабо Медия" АД може да се откаже от изпълнението на договора и едностранно да го прекрати, като върне сумите, платени от записалите се Туристи, без да им дължи допълнителни неустойки или обезщетения.

3). Ако Туристът се откаже от ползването на туристическата услуга и прекрати договора, по причини, които не са свързани с виновно поведение от страна на "Грабо Медия" АД, ако не е уговорено друго - той дължи на "Грабо Медия" АД следните неустойки за неизпълнение, като процент от общата стойност на туристическата услуга, които могат да се удържат от авансово платените сума за резервацията, а именно:
    = При отказване допреди 7 пълни дни преди деня на настаняване: 0 % неустойка;
    = При отказване в периода от 7 до 3 пълни дни преди деня на настаняване: 20 % неустойка;
    = При отказване след това, или при неявяване: 40 % неустойка от цялата предплатена сума.

5). ТУРИСТИ, закупили туристически услуги, могат да прехвърлят правата и задълженията си по договора за закупените туристически услуги, в полза на трето лице, което отговаря на всички изисквания за получаване на закупената туристическа услуга. В тези случаи ТУРИСТЪТ е длъжен в срок до 24 часа от прехвърлянето, да съобщи на "Грабо Медия" АД за настъпилото обстоятелство. В същото време третото лице, придобило правата и задълженията следва да направи искане пред "Грабо Медия" АД за получаване на Туристически ваучер и/или Резервационна бланка, с неговите данни. Прехвърляне на права не се допускат, ако до началото на предоставяне на туристическата услуга са останали по-малко от 8 дни, освен ако в офертата за предоставянето й не е посочено друго. В тези случаи, рискът от сделката за прехвърляне на права е изцяло за третото лице и "Грабо Медия" АД не му дължи възстановяване на суми и/или каквито и да било обезщетения и/или неустойки, ако третото лице не е могло да ползва туристическата услуга поради късното прехвърляне на права.

6). "Грабо Медия" АД има право да се откаже от изпълнение и едностранно да развали договора за предоставяне на туристическата услуга, когато Туристът не плати дължимите суми в указаните срокове.

Х. Отговорности

1). "Грабо Медия" АД не носи отговорност за действията и решенията на официалните власти на чужда държава, ограничаващи правата на Туриста и възможността му да ползва предоставената туристическа услуга.

2). "Грабо Медия" АД не носи отговорност в случаите на организирани индивидуални или групови туристически мероприятия, когато поради вина на Туриста или на което и да било друго трето лице, включително, но не само друг туроператор или друг туристически агент, мероприятието се е провело без негово участие или не се е провело по негова вина.

3). "Грабо Медия" АД не носи отговорност, ако договорът за туристическа услуга не е бил изпълнен поради наличие на форсмажорни обстоятелства (включително, но не само: природни бедствия и катаклизми, бунтове, войни, стачки, масови безредици, терористични актове, внезапна смърт, телесно увреждане или заболяване на лице пряко отговорно за организирането, провеждането и изпълнението на туристическата услуга, което не е могло да бъде заменено своевременно, и т.н., и т.н.). В тези случаи сумите, платени от туристите, им се връщат в 14 дневен срок след изплащането им от застрахователя или след връщане на съответната сума от страна на третото лице - контрагент (друг туроператор, туристически агент, хотелиер или превозвач) - изцяло или пропорционално в зависимост от постъпилата сума.

4). "Грабо Медия" АД не носи отговорност за багажа на Туриста (изгубване, повреждане, противозаконно отнемане и др.) и не му дължи обезщетение за неизползвани туристически услуги, от които е могъл, но не се е възползвал.

5). В случай на неточно или лошо изпълнение на договора от страна на "Грабо Медия" АД, туристът е длъжен незабавно да констатира неизпълнението, чрез протокол или друг равностоен документ, съставен и подписан от компетентните длъжностни лица по мястото на неизпълнението. В 7 дневен срок от завършване на ползването на туристическата услуга, Туристът има право писмено да направи рекламация на предоставената му туристическа услуга пред "Грабо Медия" АД, на обявения адрес. Правото на рекламация принадлежи единствено на засегнатото лице. В едномесечен срок от подаването, "Грабо Медия" АД разглежда и се произнася по направената рекламация, като уведомява за резултата направилото я е лице.

6). Дължимите обезщетения и/или неустойки не могат да надхвърлят стойността на туристическата услуга - предмет на договора.

7). Отговорност за дублирани резервации носи доставчикът на туристическата услуга.

ХІ. Рекламации

1). Решаването на проблемите във връзка с доставянето на туристическата услуга по резервационно настаняване в хотел, възникнали след началото на предоставянето й, се решават с постигане на съгласие между туриста и ръководството на хотела, в който е настанен.

2). При липса на постигане на съгласие, ТУРИСТИТЕ, закупили туристическите услуги, имат право на рекламации по следния ред:
(а) Всички рекламационни оплаквания на ТУРИСТИТЕ трябва да бъдат предявени през времето на пребиваването в туристическия обект, в писмен вид до ръководството на обекта. За направената рекламация, по електронен път или чрез телефонно обаждане, ТУРИСТЪТ уведомява и представител на "Грабо Медия" АД.
(б) ХОТЕЛИЕРЪТ е длъжен да инструктира служителите си, че следва да приемат подадените писмени рекламации, като потвърдят с поставяне на дата и подпис, върху копията на туриста, момента на подаването на рекламация.
(в) В 24 часов срок от подаването, Рекламацията се разгрежда от ръководството на туристическия обект, от ХОТЕЛИЕРА или от неин представител, като за резултата от нея писмено се уведомява ТУРИСТА, а по електронен път и "Грабо Медия" АД.
(г) Ако "Грабо Медия" АД има представител на място, ХОТЕЛИЕРЪТ е длъжен да допусне този представител до участие в рекламационното производство и да му предаде копие от писмения отговор по предходната б."в".
(д) Рекламации, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са предявени след края на предоставяне на туристическата услуга - не се разглеждат.
(е) Рекламации за всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРИСТА, не се разглеждат по реда на този договор. Такива рекламации касаят единствено ТУРИСТА и страната, от която е закупил съответните услуги.

ХІІ. Заключителни клаузи

1). В отношенията между страните, условията на тези Общи Условия се прилагат дотолкова, доколкото в офертите, публикувани на сайта Nastani.bg, липсват обявени други конкретни условия за предоставянето на съответната оферирана туристическа услуга.

2). Когато между обявените по конкретна оферта условия за резервация, необходими за получаването на туристическата услуга, и клаузите на тези Общи условия за предоставяне на туристическа услуга, има противоречия, прилагат се условията, обявени в офертата.

3). С потвърждаването на Общите условия потребителят на сайта потвърждава приемането и на всяко едно от приложенията към тях. С потвърждаването на което и да е от приложенията към Общите условия, потребителят на сайта потвърждава приемането и на самите Общи условия.

4). "Грабо Медия" АД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия и приложенията им едностранно, без да уведомява за това потребителя.

5). С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач декларира, че е запознат с правата си съгласно ЗЗП.

6). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия и/или приложенията им се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

7). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

8). Страните по настоящия договор се споразумяват, че споровете между тях ще се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие - от тричленен състав на Арбитражния съд при Стопанска Асоциация, Адрес:4003 Пловдив бул. "Цар Борис III Обединител" № 37, Палата 27, тел: 032 628 933 ; факс: 032 264 478; E-mail: arbitraj@biapl.org.

9). Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на "Грабо Медия" АД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

10). Настоящите Общи условия включват и следните документи - Приложения:
Политика за бисквитките
Политика за защита на лични данни (за посетители, потребители, купувачи, абонати)
Политика за защита на лични данни (за Хотелиери)

Всички права запазени!

"Грабо Медия" АД, ЕИК: BG203412406, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив, бул. Източен №94, ет.6, e-mail: info@nastani.bg, тел: +359 89 432 4004.